hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
25 marca 2021
Zniekształcenie oświadczenia woli dokonane przez posłańca

Mimo że art. 85 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., […]

25 marca 2021
Czym jest zapis testamentowy?

Zapis testamentowy to rodzaj rozrządzenia testamentowego, który nakłada na podmiot obciążony obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego. Istnieje wówczas konieczność dokładnego określenia przedmiotu świadczenia i jego […]

24 marca 2021
Apelacja w sprawie cywilnej

Apelacja w sprawie cywilnej to podstawowy środek odwoławczy. Jego celem jest ponowne rozpoznanie sprawy w tych samych granicach, w jakich upoważniony był ją rozpatrzyć sąd […]

24 marca 2021
Czym jest sprawstwo kierownicze?

Sprawstwo kierownicze to jeden z rodzajów sprawstwa, które stanowi działanie polegające na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub osoby – sprawców wykonawczych.  Postaci […]

23 marca 2021
Posiadacz samoistny a posiadacz zależny

W obecnym stanie prawnym posiadanie jest jedną z instytucji prawa cywilnego, którego istotę stanowi wykonywanie faktycznego władztwa nad rzeczą. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wyróżnia […]

23 marca 2021
Na czym polega rozszerzona wspólność majątkowa między małżonkami?

Stosunki majątkowe małżonków możemy podzielić na ustrojowe stosunki majątkowe oraz stosunki mieszczące się poza ustrojem, będące skutkiem zawierania przez małżonków umów występujących w obrocie, zarówno […]

22 marca 2021
Kiedy przedsiębiorstwo może ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości zadłużonego przedsiębiorstwa następuje w sytuacji, gdy brak jest widoków na zaspokojenie wszystkich wierzycieli dłużnika. W takich przypadkach na ogół przedsiębiorstwo nie może być […]

22 marca 2021
Sędziowie pokoju – propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy wprowadzający instytucję sędziów pokoju wybieranych w wyborach. Proponowane zmiany – zdaniem rządu – mają […]

19 marca 2021
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość?

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.) […]

19 marca 2021
Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

W postępowaniu upadłościowym, inaczej niż w postępowaniu restrukturyzacyjnym, warunkiem uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wszystkim wierzycielom upadłego, a […]