hello world!

Marta Gastoł

Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, asystentka wydawcy w Wydawnictwie C.H.Beck.
Lista wszystkich artykułów autora
30 sierpnia 2021
System partyjny - czym się charakteryzuje?

System partyjny jest w politologii jedną z trzech kategorii systemów. Dwa pozostałe to system polityczny i wyborczy.  Systemem politycznym określamy układ wszystkich partii politycznych i […]

20 lipca 2021
Parlament RP - jaka jest jego rola?

W Polsce aktualnie istnieje parlament dwuizbowy. Tworzą go Sejm i Senat. Z taką sytuacją mieliśmy także do czynienia w okresie I i II Rzeczypospolitej. Warto jednak […]

8 września 2020
Czym jest przypozwanie?

Wyobraź sobie, że podczas trwania procesu, którego jesteś stroną, dowiadujesz się o tym, że rozstrzygnięcie procesu będzie dla ciebie niekorzystne. Dowiadujesz się także, że osoba […]

10 sierpnia 2020
Władza wykonawcza w państwie demokratycznym

Władza wykonawcza jest jedną z trzech władz, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania państwa. Pozostałe dwie władze to: ustawodawcza i sądownicza. Władzę wykonawczą określamy również […]

7 sierpnia 2020
Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym

Władza ustawodawcza jest jedną z trzech władz, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania państwa. Pozostałe dwie władze to: wykonawcza i sądownicza. Uznaje się, że właściwe […]

6 sierpnia 2020
Sądy i trybunały w Polsce

Władza sądownicza stanowi jeden z trzech rodzajów władz w państwie demokratycznym. Dowiadujemy się tego już z Konstytucji. W art. 173 czytamy: Sądy i Trybunały są […]

5 sierpnia 2020
Cofanie licznika w samochodzie – jakie kary?

Każdy, kto posiada samochód, zdaje sobie sprawę z tego, jak cenną informacją na temat stanu pojazdu jest liczba przejechanych kilometrów, którą można odczytać z licznika. […]

5 sierpnia 2020
Samorząd terytorialny w Polsce

Definicję wspólnoty samorządowej znajdujemy w art. 16 Konstytucji. W ust. 1 czytamy: Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. O […]

31 lipca 2020
Prezydent RP – jakie są jego zadania?

Informacji o prezydencie dostarcza nam przede wszystkim rozdział V Konstytucji RP. To z niego dowiadujemy się, że: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej […]

29 lipca 2020
Rada Ministrów RP - jakie ma kompetencje?

Kompetencje rządu zależą od modelu ustrojowego państwa demokratycznego. W Polsce obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy. Oznacza to, że opiera się on na zasadzie równowagi między władzą ustawodawczą […]