Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Brak możliwości odwołania dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wsparcia z tarczy branżowej

Spis treści
rozwiń spis treści

Przedsiębiorcom, którzy nie otrzymali wparcia w związku z tarczami branżowymi wprowadzanymi przez rząd, nie przysługuje ani protest, ani możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pomoc ze strony rządu

Średni przedsiębiorcy, których działalność została poszkodowana w wyniku pandemii koronawirusa, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców źródłem finansowania są głównie Regionalne Programy Operacyjne. Realizowane są one przez samorządy województwa. W związku z tym każdy samorząd opracował własne zasady, tryb i warunki naboru oraz adresatów pomocy. Wnioski o przyznanie pomocy można było składać wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji generatora wniosków. Przyznawanie pomocy opierało się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej w naborze. 

Przeczytaj również: Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej — nowe kody PKD

Wadliwa procedura, skargi przedsiębiorców

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w styczniowym raporcie zauważył, że istotną rolę w procedurze naboru odgrywała kolejność złożenia dokumentów w formie elektronicznej. Powodowało to już na starcie nierównowagę i zależność od bieżącej dostępności serwera, szybkości połączenia internetowego i szczęścia*. Tym samym przedsiębiorcy, którym nie udało się uzyskać pomocy na prowadzenie ich działalności, zgłaszali zastrzeżenia nie tylko do samej formy przeprowadzenia naboru. Zastrzeżenia te odnosiły się bowiem także do kryteriów weryfikacji spadku przychodów czy konieczności przedłożenia niektórych dokumentów. Część z nich zdecydowała się zatem na rozwiązanie sprawy na drodze sądowej. Pierwsze, zapadłe orzeczenia sądów administracyjnych nie są jednak korzystne dla przedsiębiorców.

Brak możliwości odwołania dla przedsiębiorców orzecznictwo

Sądy jednoznacznie wskazują, że przepisy specustawy covidowej nie przewidują żadnych procedur odwoławczych dla trybu nadzwyczajnego wyboru projektów, które klasyfikują się do otrzymania dofinansowania. Taka linia orzecznicza wyłącza więc dystrybucję środków pomocowych z jakiejkolwiek kontroli. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (w wyroku z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. I SA/Ol 861/20) uznał, że wniosek o dofinansowanie złożony w trybie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 694 z późn. zm.) nie jest wnioskiem składanym w trybie konkursowym w znaczeniu ustawy wdrożeniowej. Tryb ten wynika bowiem z odrębnego aktu, czyli specustawy, w niewielkim zakresie odsyłającej do stosowania ustawy wdrożeniowej.

Brak możliwości odwołania dla przedsiębiorców uzasadnienie prawne

Z art. 1 ust. 1 i 2 specustawy wynika, że określa ona szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się natomiast przepisy ustawy wdrożeniowej. Oznacza to, że ustawa ta nie przewiduje procedury odwoławczej dla trybu nadzwyczajnego wyboru projektów do dofinansowania. Skoro również ustawa wdrożeniowa nie przewiduje możliwości złożenia protestu, a następnie skargi do sądu dla wszystkich form oceny wniosków o dofinansowanie, a jedynie w odniesieniu do konkursowego trybu oceny projektu, to nie ma podstaw, aby uznać, że procedurę tę można stosować w ramach wyboru do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, tj. w trybie, o którym mowa w art.10 ust.1 specustawy. Podobne wnioski płyną z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 r. (sygn. III SAB/Lu 23/20).

Kontrowersje

Linia orzecznicza wypracowywana przez sądy budzi kontrowersje. Możliwość dochodzenia swoich praw przez beneficjenta na drodze sądowej to nie tylko jego przywilej, ale przede wszystkim obowiązek państwa. Musi bowiem istnieć sądowa kontrola działań administracyjnych. W przeciwnym wypadku działania administracji nie byłyby w żaden sposób kontrolowane. Bez drogi sądowej administracja nigdy się nie zmieni, bo jej działania nie będą kontrolowane.

* https://www.prawo.pl/biznes/specustawa-covidowa-nie-przewiduje-procedury-odwolawczej,507718.html 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career