Budżet na 2019 rok - dochody państwa większe o prawie 12 mld zł.

31 sierpnia 2018
hello world!

Wstępny projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez Radę Ministrów. Dokument przedłożony przez resort finansów podkreśla zwiększenie dochodów o 11,7 mld zł. Zgodnie z tym deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 28,5 mld zł. Zdaniem minister prof. Teresy Czerwińskiej świadczy to o "dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi." Zgodnie z polityką budżetową priorytet ma otrzymać dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

Projekt budżetu

Zgodnie z planowaną ustawą budżetową dochody wpływające do skarbu państwa mają wynieść 386,9 mld zł., zaś wydatki oscylować mają w granicach 415,4 mld zł. Zgodnie z tymi rachunkami deficyt budżetu państwa określony jest na kwotę nieprzekraczającą 28,5 mld zł.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zapewniają wzrost PKB. W ujęciu realnym wyniesie on 3,8%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększy się o 2,3%. Przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także emerytur i rent podniesie się nominalnie o 6%. Spożycie prywatne w ujęciu nominalnym wzrośnie o 5,9%.

Z powyższego wynika, że projekt budżetu spełnia kryteria reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów. Granicą w Unii Europejskiej jest 3% PKB, przy czym ustawa przedstawiona przez właściwą minister plasuje wydatki na poziomie 1,8% PKB.

500+, wiek emerytalny, dofinansowania do leków

Projekt budżetowy zakłada zabezpieczenie środków na realizację trwających już projektów, działań rządu, jak i całkowicie nowych zadań. Potwierdzona została kontynuacja finansowania programu "Rodzina 500+"i programu "Dobry start" (jednorazowe 300 zł na każde dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Ministerstwo Finansów podkreśliło również wejście w życie "małego ZUSu" przeznaczonego dla przedsiębiorców. Jego beneficjentami maja zostać osoby prowadzące działalność gospodarczą, która uzyskuje przychód w wysokości nieprzekraczającej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w ciągu roku kalendarzowego.

W projekcie uwzględniony został wzrost wynagrodzeń, renty socjalnej i waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Ważną informacją jest planowane obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn. Wspierany ma zostać projekt "Leki 75+".  Planowane są dofinansowania do środków medycznych i spożywczych (specjalnego przeznaczenie żywieniowego), jak i bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat.

Skąd na to pieniądze?

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa dochodów z tego sektora. Tak w skrócie zapowiada się plan uzyskania dostatecznych przychodów przeznaczonych do pokrycia ww. inwestycji. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów do działań uszczelniających zaliczą się:

  • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
  • wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
  • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,
  • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
  • wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Zmiany dla przedsiębiorców, wsparcie UE i zwiększony udział gmin

Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ten projekt ma w swoim założeniu wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność. Jego założenia określają:

  • wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

Zgodnie z zamierzeniami minister finansów udział gmin we wpływach podatku PIT zostanie zwiększony. Zamierzany wzrost ma wynieść 0,10% (z 49,83% do 49,93%). Udział samorządów w przypadku podatku CIT nie ulegnie zmianie.

Ustawa budżetowa na 2019 rok zakłada wsparcie w postaci środków unijnych w kwocie 69,7 mld zł. Wydatki budżetu środków europejskich wyniosą 85,3 mld zł. Z tego też wynika, że deficyt wyniesie 15,6 mld zł.

Spadek bezrobocia

W grudniu 2018 roku bezrobocie w Polsce ma wynieść 6,2%. Na koniec 2019 roku ma on się zmniejszyć i wyniesie 5,6%. Takie informację zostały zawarte w uzasadnieniu do projektu. Na 2022 rok planowane jest zmniejszenie problemu braku pracy do 4,4%.

"W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy istotny spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego i oczekuje się, że będą kontynuowane w latach kolejnych" - fragment uzasadnienia do projektu budżetu 2019.

chevron-down
Copy link