Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Nowelizacja rozporządzenia ws. Centrum Urazowego Dziecięcego

Spis treści
rozwiń spis treści

16 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia. Akt prawny określa m. in. wymagania organizacyjne i sposób postępowania z pacjentem w centrum urazowym dla dzieci.

Czym zajmuje się Centrum urazowe?

Placówka w swoim założeniu ma zapewnić dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwiają niezwłocznie wykonanie badań diagnostycznych (czynne 24h/7). Zaprojektowane jest w taki sposób, by nie było konieczne przewożenie pacjenta urazowego dziecięcego specjalnymi środkami transportu sanitarnego. Do ww. sprzętu zaliczyć można:

 1. RTG;
 2. USG;
 3. Echokardiografię;
 4. Tomografię komputerową
 5. Diagnostykę laboratoryjną (również mikrobiologiczną)
 6. Rezonans magnetyczny
 7. Gastroskop
 8. Kolonoskop
 9. Bronchoskop
 10. Cystoskop

Centrum ma w swoim wyposażeniu również wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do właściwego funkcjonowania.

Skład dziecięcego zespołu urazowego

Minimalny skład ww. zespołu, który określa rozporządzenie, musi posiadać lekarza szpitalnego należącego do oddziału ratunkowego. W dalszej kolejności w rozporządzeniu znajdziemy akt prawny wspomina o lekarzach posiadających tytuł specjalisty (lub specjalizację II stopnia) z dziedziny medycyny, która znajduje zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego. Szczególnie ważna jest znajomość chirurgi dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także neurochirurgii.

Według rozporządzenia do ww. składu należeć powinien również lekarz specjalista z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, lub taki, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Kierownik podmiotu leczniczego

Wszystkimi pracami zespołu urazowego dziecięcego kieruje kierownik zespołu leczniczego. Określa on jego skład wybierając członków spośród lekarzy, którzy spełniają ww. kryteria. Wybiera również kierownika zespołu urazowego (w jego kompetencji jest m. in. podejmowanie decyzji w sprawie kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych) i „zapewnia udział lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii naczyniowej w składzie zespołu urazowego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających taką obecność.”

Kogo leczą w Centrum Urazowym Dziecięcym?

Leczenie w ww. placówce może podjąć osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, znajduje się „w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała”.

Rozporządzenie określa, że po spełnieniu ww. czynników musi pojawić się również jedno ze wskazanych w akcie prawnym obrażeń anatomicznych. Towarzyszyć mu mają także co najmniej dwa z określonych dalej zaburzeń parametrów fizjologicznych (określonych w załączniku rozporządzenia).

Do leczenia w Centrum Urazowym Dziecięcym kwalifikowana zostaje osoba, która nie ukończyła 18 roku życia i znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w 3 przypadkach:

 1. wystąpi u niej uraz wielonarządowy lub śmierci innej osoby w tym samym zdarzeniu;
 2. w sytuacji, kiedy osoba pokrzywdzona wypadła z pojazdu mechanicznego, została przez niego przygnieciona lub spadła z wysokości powyżej 3 metrów;
 3. w momencie, kiedy czas wydobywania osoby z ww. pojazdu, zawaliska, czy gruzowiska wynosi powyżej 20 minut.

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpital, w którym znajduje się oddział ratunkowy posiadający centrum urazowe przeprowadza wstępną diagnostykę pacjenta. Podejmuje się również jego leczenia w niezbędnym zakresie dot. stabilizacji funkcji życiowych. Dalsza diagnostyka i specjalistyczne leczenie dziecka, u którego nastąpił uraz odbywa się już w oddziale zabiegowym, który zostanie wskazany przez kierownika zespołu urazowego.

Parametry fizjologiczne dziecka

Minimalne wartości skurczowego ciśnienia tętniczego

 • 1 rok życia: 65
 • Od 2 do 5 roku życia: 70
 • Od 6 do 12 roku życia: 80
 • Powyżej 12 roku życia 90

Zakres częstości akcji serca

 • 1 rok życia: 110-150
 • Od 2 do 5 roku życia: 90-130
 • Od 6 do 12 roku życia: 70-110
 • Powyżej 12 roku życia 60-100

Liczba oddechów na minutę

 • 1 rok życia: 30-40
 • Od 2 do 5 roku życia: 20-30
 • Od 6 do 12 roku życia: 15-25
 • Powyżej 12 roku życia 12-20

 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career