Ceny transferowe – nowe progi dokumentacyjne

Dwa lata temu w sposób fundamentalny zmieniono przepisy o cenach transferowych. Ustawodawca, także w tym roku, postanowił uporządkować i usystematyzować zagadnienie cen transferowych. W obu ustawach o podatkach dochodowych poświęcił mu odrębne rozdziały. Istotnej zmianie uległy przepisy dotyczące progów dokumentacyjnych, co niewątpliwie należy uznać za korzystną zmianę dla podatników.

W obu ustawach o podatkach dochodowych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa o PIT oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa o CIT) uchylone zostały dotychczasowe regulacje dotyczące podmiotów powiązanych i szacowania dochodu (art. 11 ustawy o CIT i art. 25 ustawy o PIT), a także dotychczasowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej (art. 9a ustawy o CIT i art. 25a ustawy o PIT). Regulacje dotyczące cen transferowych ujęto w nowych rozdziałach. W ustawie o CIT jest to Rozdział 1a zawierający art. 11a do 11t, a w ustawie o PIT – Rozdział 4b zawierający art. 23m do 23zf.

Progi dokumentacyjne do końca 2016 r.

Od początku funkcjonowania przepisów o cenach transferowych obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotem powiązanym uzależniony był od wartości tej transakcji.

W stanie prawnym do końca 2016 r. obowiązywały trzy progi dokumentacyjne, uzależnione od rodzaju transakcji:

 • 100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekraczała 20% kapitału zakładowego (*próg tylko w ustawie o CIT*),
 • 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych,
 • 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

Grupowanie i sumowanie wartości transakcji, przed ich przyrównaniem do poszczególnych progów dokumentacyjnych, sprawiało podatnikom wiele trudności. Było ono przy tym przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi.

Progi dokumentacyjne do końca 2018 r.

Istotna zmiana w zakresie progów dokumentacyjnych nastąpiła z początkiem 2017 r. Otóż obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej uzależniony został również od wysokości obrotów podmiotu (2 mln euro). Natomiast sam próg dokumentacyjny został ujednolicony, bez względu na rodzaj transakcji (50.000 euro) i ulegał zwiększeniu wraz ze wzrostem obrotów przedsiębiorstwa.

Zmiany te jednak nie usunęły wątpliwości podatników oraz organów podatkowych w zakresie ustalenia, co należy rozumieć przez transakcje, jak należy grupować transakcje lub też jaką wielkość przyjmować za wartość transakcji.

Obecnie obowiązujące przepisy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami lokalną dokumentację cen transferowych sporządzana się dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Jej wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10.000.000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
 • 10.000.000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
 • 2.000.000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
 • 2.000.000 zł - w przypadku innej transakcji.

Progi dokumentacyjne ustala się odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji.

Zgodnie z nowymi przepisami jako wartość transakcji, dla której należy sporządzić dokumentację podatkową, przyjmuje się następujące wielkości:

 • wartość kapitału (w przypadku pożyczki i kredytu);
 • wartość nominalną (w przypadku emisji obligacji);
 • sumę gwarancyjną  (w przypadku poręczenia lub gwarancji);
 • wartość przypisanych przychodów lub kosztów (w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego);
 • wartość właściwą dla danej transakcji kontrolowanej (w przypadku pozostałych transakcji).

Jak zatem widać nowelizacja obu ustaw o podatkach dochodowych w sposób istotny podniosła progi dokumentacyjne, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zmianie uległ też sam mechanizm określenia progów, który będzie dużo łatwiejszy w stosowaniu.

Czytaj również:

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Ceny transferowe, podmioty powiązane oraz dokumentacja podatkowa

Progi transakcyjne w cenach transferowych