Charakter zwolnienia przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej

20 marca 2019
hello world!

W dniu 17 lipca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał postanowienie dotyczące charakteru zwolnienia przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

Zgodnie z art. 104 Prawa Bankowego - Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy przypadków, w których:

  • bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i charakter czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa lub należyte wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy;
  • następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym:
    • którym bank, zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d ustawy Prawo bankowe, powierzył wykonywanie, stale lub okresowo, czynności związanych z działalnością bankową,
    • którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy Prawo bankowe,
    • którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności.

Zwolnienie z tajemnicy bankowej ma charakter wyjątkowy i ostateczny

Zdaniem Sądu Apelacyjnego instytucja zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej ma charakter wyjątkowy i ostateczny. Oznacza to zatem, że sąd rozpoznając wniosek prokuratora o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej udziela zgody tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów toczącego się postępowania. Sąd rozpoznając taki wniosek, mając na względzie wyjątkowy charakter tego instrumentu, winien wnikliwie te okoliczności zbadać. A więc ustalić czy w sprawie konieczne jest stosowanie tego przepisu wyjątkowego, czy też prokurator może zgromadzić niezbędne dowody bez potrzeby uchylania tajemnicy bankowej.

Wyrażenie zgody na zwolnienie z zachowania obowiązku tajemnicy bankowej musi zostać poprzedzone miarodajnym wyczerpaniem możliwości pozyskania danych potrzebnych prokuratorowi. Innymi słowy, dopóki prokurator nie wyczerpie możliwości uzyskania tych danych bez uciekania się do ubiegania o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, dopóty jej uchylenie uznać trzeba za przedwczesne.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lipca 2018 r., sygnatura II AKz 495/18

chevron-down
Copy link