Czym jest cena? - Encyklopedia Prawa

2 lutego 2018
hello world!

Cena jest to kwota pieniężna, inaczej nazywana świadczeniem, które spełnia kupujący w umowie sprzedaży, jako ekwiwalent nabywanej rzeczy lub świadczonych usług.

Najprościej ujmując, cena jest zapłatą za określone świadczenia lub koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu rzeczy. Konkretna cena bądź sposób jej określenia jest ustalana przez strony umowy (czyli sprzedawca i kupujący/konsument), chyba że mamy do czynienia z ceną urzędową, która jest narzucana przez państwo (ceny urzędowe określone są w art. 537-541 kodeksu cywilnego).

Rodzaje cen urzędowych

Przepisy wyróżniają cztery rodzaje cen urzędowych i są to:

  • cena sztywna, czyli ściśle określona,
  • cena minimalna, czyli jest próg, poniżej którego cena nie może spaść,
  • cena maksymalna, czyli cena zapłacona nie może być wyższa od określonej w przepisach,
  • cena wynikowa - ustalony jest odgórnie system obliczania tej ceny.

Zapłata ceny

Zapłata ceny powinna nastąpić jednocześnie z przeniesieniem prawa własności sprzedawanej rzeczy, chyba że strony umowy zastrzegą inaczej.

Polskie prawodawstwo określa również zasady informowania klientów o cenach i ich zmianach. Według art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w podanej cenie sprzedawca wlicza już odpowiednie podatki. W sprzedaży detalicznej oraz świadczeniu usług, zgodnie z art. 4 ust. 4 wcześniej wspomnianej ustawy, cena powinna być określona i przedstawiona w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiająca porównanie cen. W przypadku obniżenia ceny, należy podać informację dotyczącą przyczyny tej obniżki.

Kiedy sprzedawca musi poinformować o cenie?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili, gdy kupujący wyrazi chęć zawarcia umowy sprzedaży, sprzedający ma obowiązek poinformowania kupującego w jasny i zrozumiały sposób o łącznej cenie wraz z podatkami za daną usługę lub rzecz. Jeżeli umowa taka zawierana jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, to sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego również dodatkowo o sposobach i kosztach transportu/przesyłki. W myśl art. 9 wspomnianej ustawy, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest prenumerata lub umowa na czas nieoznaczony, sprzedający ma obowiązek podania łącznej ceny obejmującej wszystkie płatności za okres rozliczeniowy oraz łącznie wszystkie koszty, które kupujący jest zobowiązany ponieść – jednak w przypadku drobnych umów życia codziennego, wykonywanych od razu po ich zawarciu, nie stosuje się tego przepisu.

chevron-down
Copy link