Czym jest czynsz? - Encyklopedia Prawa

1 lutego 2018
hello world!

„Czynsz” - pojęcie z pewnością znane każdemu. Krótko mówiąc jest to nic innego jak terminowa opłata za wynajem. Jednak co dokładnie kryje się pod tą definicją?

Na początek definicja z Kodeksu cywilnego - według art. 659 k.c. czynsz – jako opłata - może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Natomiast w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego możemy znaleźć pojęcia, które poniekąd są z czynszem tożsame, tj.:

 • opłaty niezależne od właściciela (wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu) – czyli opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;
 • wydatki związane z utrzymaniem lokalu – czyli wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:
  • konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,
  • zarządzania nieruchomością,
  • utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,
  • ubezpieczenia nieruchomości,
  • inne, o ile wynikają z umowy.

Czy można obniżyć wysokość czynszu?

Jak najbardziej wysokość ponoszonych opłat można obniżyć - obniżyć w bardzo prosty (o dziwo!) sposób.

Przykładowo można zaoszczędzić na:

 • prądzie, poprzez zamontowanie żarówek energooszczędnych,
 • wodzie, poprzez zamontowanie perlatorów,
 • wywozie śmieci, dzięki wprowadzeniu segregacji odpadów.

Płatność czynszu

Płatność czynszu może następować z góry bądź z dołu. Płatność z góry polega na opłacaniu z wyprzedzeniem najmu za miesiąc dopiero się rozpoczynający.

Natomiast płatność z dołu polega na opłacaniu najmu za miesiąc, który dobiegł już końca. Kodeks, jako domyślną formę płatności ze stosunku najmu, przyjmuje płatność z góry.

Zaleganie z czynszem

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu, o czym mówi art. 670 kodeksu cywilnego. Zastaw jest prawem ustawowym, a więc powstaje z mocy prawa.

Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie.

Ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny rozciąga się także na wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny najemcy razem z nim mieszkających.

chevron-down
Copy link