Czasowa rejestracja pojazdu

25 marca 2020
hello world!

Sytuacje, w których możliwa jest czasowa rejestracja pojazdu, przewidują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jakie to przypadki? Na jak długo można dokonać czasowej rejestracji?

Czasowa rejestracja pojazdu – kiedy?

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej jako „prd”) czasowej rejestracji dokonuje się:

 1. z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
 2. na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
  1. wywozu pojazdu za granicę,
  2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 74 ust. 2 prd. Wśród nich nie ma czasowej rejestracji na czas ustalenia w postępowaniu sądowym tytułu własności pojazdu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 1998 r., sygn. II SA 1033/98; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 1999 r., sygn. II SA 186/99).

Kto dokonuje czasowej rejestracji pojazdu?

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Dokonując czasowej rejestracji, starosta wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne. Należy podzielić pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym pozwolenia czasowego nie można utożsamiać z dowodem rejestracyjnym, chociaż oba są dokumentami dopuszczającymi pojazd do ruchu. Pozwolenie czasowe z urzędu wydaje organ po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu i jest ono ważne nie dłużej niż 30 dni. Natomiast dowód rejestracyjny spełnia dwojakiego rodzaju rolę. Potwierdza wydanie decyzji o zarejestrowaniu pojazdu oraz jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie zarejestrowanego pojazdu do ruchu (wyrok z 16 października 2007 r., sygn. I OSK 1461/06).

Przeczytaj również:
Rejestracja używanego samochodu a prawo

Na jak długo można dokonać czasowej rejestracji?

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. W przypadku gdy rejestracja czasowa została dokonana na wniosek jednostki badawczej, rejestracji dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Okres ten nie podlega przedłużeniu (art. 74 ust. 3 i 4 prd). Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do starosty, który je wydał. Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji, gdy pojazd został zarejestrowany czasowo w celu wywozu pojazdu za granicę (art. 74 ust. 5 prd). 

Czasowa rejestracja pojazdu – decyzje organu

Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, w przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 prd (z urzędu - po złożeniu wniosku), organ rejestrujący wydaje:

 1. pozwolenie czasowe,
 2. zalegalizowane tablice rejestracyjne,
 3. nalepkę kontrolą.

W pozostałych przypadkach (art. 74 ust. 2 pkt 2 prd) wnioskodawca otrzymuje natomiast pozwolenie i tablice.

chevron-down
Copy link
Powered by Social Snap