Czym jest ulga na złe długi w VAT - definicja

22 października 2017
hello world!

Ulga na złe długi w VAT polega na tym, że wierzyciel (podatnik) może skorygować rozliczenie VAT i wykazany podatek należny od swoich dostaw krajowych w sytuacji, gdy została uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności.

Nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności - wynikającego z umowy albo z faktury.

O czym należy pamiętać?

Ulga na złe długi a procedura korzystania z niej:

- musi upłynąć w/wym 150 dni od terminu płatności,

- dostawy były dokonane na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT,

- dłużnik w czasie dostaw nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani w trakcie likwidacji,

- podatnik jest zarejestrowanyjako podatnik VAT czynny,

- na dzień złożenia deklaracji korygującej VAT (korekta w miesiącu korzystania z ulgi, a nie wstecz do miesięcy dostawy; odliczamy „złe długi VAT” od VAT należnego w danym miesiącu albo 2 następnych) dłużnik także nie jest w toku jednego z wyżej opisanych postępowań,

- od daty wystawienia faktury, z której wynika wierzytelność, nie upłynęły 2 lata (liczone od końca roku, w którym została wystawiona).

Przy okazji - nieściągalne wierzytelności należy wyksięgować z aktywów w księgach rachunkowych i sprawozdania finansowego.

O dokonanej korekcie zawiadamia się tez urząd skarbowy w specjalnym formularzu.

chevron-down
Copy link