Czym jest najem okazjonalny lokalu lub mieszkania?

10 stycznia 2019
hello world!

Umowa najmu okazjonalnego uregulowana została w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ze zwykłą umową najmu łączy ją przedmiot umowy – lokal (najczęściej mieszkanie) który najemca (lokator) otrzymuje do używania od wynajmującego (właściciela lokalu) oraz obowiązek zapłaty czynszu.

W odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, umowa najmu okazjonalnego charakteryzuje się następującymi elementami:

  • może zostać zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat – okres ten może być jednak wydłużany na kolejne maksymalnie 10 lat
  • skorzystać z niej mogą wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą ją zawrzeć jedynie wtedy, gdy ich działalność związana jest z wynajmem lokali,
  • przysługuje wyłącznie właścicielom – wykluczone jest zatem zawieranie w tej formie umów podnajmu lokalu,
  • nie mają zastosowania do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego – jest więc możliwe tylko tam, gdzie właścicielem mieszkania jest osoba prywatna, ewentualnie posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 Umowa najmu okazjonalnego - załączniki

Powołana powyżej ustawa (art. 19a ust. 2) wskazuje szereg załączników, które należy sporządzić w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu;
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. W internecie jest wiele wzorów dokumentów, wystarczy wyszukać: „najem okazjonalny oświadczenie”.

Są one gwarancją dla właściciela mieszkania, że po zakończeniu umowy lokator wyprowadzi się z jego lokalu.

Ze względu na to, że załączniki te muszą przybrać formę pisemną, również całą umowę należy sporządzić na piśmie.

Obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu do urzędu skarbowego

Właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego do właściwego dla siebie urzędu skarbowego w terminie 14 dni od jej podpisania. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku umowa najmu okazjonalnego staje się zwykłą umową najmu. Dzieje się tak również w sytuacji braku dołączenia do umowy wspomnianych wyżej załączników.

Zalety i wady 

Umowa najmu okazjonalnego mieszkania jest korzystna zarówno dla właściciela, jak i dla lokatora. Dzięki ustawie najmu okazjonalnego wynajmujący podpisując załączniki wymienione powyżej zobowiązuje się opuścić mieszkanie po zakończeniu trwania umowy najmu okazjonalnego. Jeśli tego nie uczyni, właściciel może go eksmitować. Przy tej umowie nie mają zastosowania przepisy dotyczące konieczności zapewnienia lokalu zastępczego. Nie ma również znaczenia czas – upartego lokatora można eksmitować również w czasie okresu ochronnego, trwającego od 1 listopada do 31 marca. Można również eksmitować kobiety ciężarne i dzieci.

Umowa ta jest również korzystna dla wynajmującego. Właściciel może pobierać jedynie czynsz oraz opłaty od niego niezależne (np. za media) pod warunkiem, że umowa nie stanowi inaczej. Czynsz można podwyższyć tylko w sposób i w przypadkach wyraźnie określonych w umowie.

Należy pamiętać, że najem okazjonalny nie zwalnia z płacenia podatku!

Konstrukcja umowy najmu okazjonalnego posiada również kilka wad. Przez brak ochrony lokatora, ograniczone cele wynajmu jedynie do zapewnienia potrzeb mieszkaniowych czy też konieczność wskazania alternatywnego miejsca zamieszkania powodują, iż właścicielom ciężej jest znaleźć potencjalnych chętnych.

Umowę najmu okazjonalnego, jak również kilkaset innych umów, pism i dokumentów już niedługo przygotujesz przy pomocy naszego darmowego generatora umów!

Zobacz również:

Alfabet prawa: C jak czynsz

Odpowiedzialność najemców za zapłatę czynszu przy najmie lokalu

 

chevron-down
Copy link