Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 31 stycznia 2021 r.

21 stycznia 2021
hello world!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które pojawiło się w związku z pandemią COVID-19 już kilkukrotnie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1961), od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Przeczytaj również: COVID-19: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy – okres wypłaty 

Okres wypłaty zasiłku został przedłużony:

  • do 24 grudnia 2020 r. – na mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2109) oraz 
  • od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2340) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2087).

Opieka nad dziećmi do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Przeczytaj również: Koronawirus a zamknięcie szkół. Prawa rodziców i nauczycieli

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do:

  • 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Będzie tak, jeśli osoby te zwolniono od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Do takich placówek należą szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w innym przypadku. Uzyskanie zasiłku jest możliwe także, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki. Może się tak bowiem zdarzyć np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje aktualnie za okres, na jaki zamknięto żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Zasiłek ten przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek. Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje natomiast, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę. Przykładowo: jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie zostanie przyznany również wtedy, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Przeczytaj również: Pomoc z opieki społecznej – kiedy przysługuje rodzinie?

chevron-down
Copy link
Powered by Social Snap