Dofinansowanie dla przedsiębiorców - na co można liczyć w związku z koronawirusem?

26 marca 2020
hello world!

Projekt ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość przyznania pracodawcy dofinansowania części kosztów związanych ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Jakie przesłanki należy spełnić, aby móc starać się o dofinansowanie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem?

Dofinansowanie części kosztów

Zgodnie z art. 15zza ust. 1 projektu ustawy, starosta został uprawniony do przyznania przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców dofinansowania na podstawie zawartej umowy części kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna lub
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także

 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Spadek obrotów - co to znaczy?

Projekt ustawy definiuje spadek obrotów gospodarczych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie dla pracodawcy, o którym mowa w art. 15zza ust. 1 projektu ustawy, w przypadku spadku obrotów o co najmniej:

 • 30% - można przyznać w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 50% - można przyznać w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 80% - można przyznać w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców - czas przyznania

Dofinansowanie przyznawane pracodawcy z uwagi na spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 można przyznać na okres nie dłuższy niż:

 • 6 miesięcy - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • 3 miesiące – w przypadku średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Dofinansowanie wypłaca się w okresach miesięcznych. Czas ten rozpoczyna bieg po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w art. 15zza ust. 1, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorców?

Wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorców należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na:

 • swoją siedzibę lub
 • miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

Ponadto termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych wraz ze wskazaniem jego wysokości,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o byciu  tego świadomym. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty sfinansowano lub sfinansuje się z innych środków publicznych.

Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi

Ponadto zgodnie z art. 15zzb. ust. 1 projektu ustawy starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 także przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników. Dofinansowanie te przyznaje się w wysokości analogicznej do kwot przyznawanych pozostałym przedsiębiorcom. Wypłacane jest ono jednak jednorazowo, a przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przeciwnym razie jest on obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przede wszystkim we wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto, co istotne, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność przed 1 marca 2020 r.

Artykuł 15zzc przyznaje staroście możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka ta może być udzielona do wysokości 5 tys. zł. Co ważne, jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Co więcej, zgodnie z art. 31f projektu ustawy, bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy kredytu, jeżeli:

 • kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
 • zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zmiana ta dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. Przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

chevron-down
Copy link