Dyrektor szkoły - zmiany w konkursie na stanowisko

16 kwietnia 2018
hello world!

Zmiany ws. konkursu na dyrektora szkoły. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się na dostosowanie przepisów. Powstanie nowa lista dokumentów, które są wymagane od kandydata. Zmiany zaszły również w wymogu oczekiwanego wykształcenia.

Przyszły dyrektor szkoły z nowym oświadczeniem

MKiDN zdecydowało zrezygnować z wymogu poświadczonej kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość kandydata. Nie będzie kontynuowany również dotychczasowy obowiązek przekazania udokumentowanej kopii posiadanego obywatelstwa. W puste miejsce wejdzie za to oświadczenie zawierające dane osobowe "przyszłego" dyrektora.

Komisja odpowiedzialna za wybór może jednak zażądać okazania oryginałów ww. dokumentów, jeżeli przewodniczący w jakikolwiek sposób uzna to za konieczne przy ocenie.

Nowy dyrektor, większe wymagania

Zwiększył się również poziom wymagań w stosunku do dyrektorów i wicedyrektorów kierujących placówkami artystycznymi.  Nowe rozporządzenie określa, że publiczna szkoła artystyczna o określonym typie, w której od zatrudnianego nauczyciela wymaga się dyplomu ukończenia I stopnia studiów wyższych w uczelni artystycznej to w taki sam sposób powinien być potraktowany kandydat na dyrektora. W skrócie: jeżeli ktoś chce być dyrektorem publicznej szkoły artystycznej, musi posiadać odpowiednie do tego stanowiska wykształcenie.

Ważne: Zgodnie ze zmianami w akcie prawnym, ci dyrektorzy którzy ww. wykształcenia nie posiadają mogą zostać na stanowisku jedynie do końca swojej kadencji. Każdy rozpoczęty lub trwający i jeszcze nie zakończony konkurs musi odbywać się na nowych zasadach.

Za co odpowiada dyrektor szkoły?

Karta nauczyciela określa listę rzeczy, nad którymi pieczę sprawuje dyrektor placówki szkolnej. Jest to odpowiedzialność za:

  1. "dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
  2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
  3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
  4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  6. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę"

Zwierzchnikiem dyrektora szkoły w sprawach dot. obowiązków szkolnych i nauki, a także w sprawach mogących zakończyć się skreśleniem ucznia z listy jest kurator oświaty.

Kilka organizacji, jeden przedstawiciel

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła też zmiany w działaniu szkolnych organizacji związkowych. W sytuacji, kiedy w szkole znajduje się ich kilka, będą wybierać sobie jednego, wspólnego przedstawiciela. W sytuacji, gdy ten obowiązek nie zostanie dopełniony to kandydata wskaże największa organizacja związkowa, która działa na terenie danej szkoły.

 

chevron-down
Copy link