E-sąd rzadziej przekaże sprawę do zwykłego trybu

4 grudnia 2017
hello world!

W szeregu zmian ujętych w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego znalazła się również ta odnosząca się do elektronicznego postępowania upominawczego (EPU).

Jedyny sąd, który obsługuje w Polsce EPU znajduje się w Lublinie. Zgodnie z założeniami sąd ten  jedynie w wyjątkowych wypadkach będzie mógł przekazywać sprawy sądom do rozpatrzenia w zwykłym, „papierowym” trybie.

Po nowelizacji...

Obecnie po wysłaniu pozwu sąd elektroniczny natychmiastowo wydaje  nakaz zapłaty. Złożenie natomiast przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje przekazanie sprawy do rozpoznania w zwykłym trybie.  Wyjątek stanowi sytuacja, w której powód wnosi o umorzenie postępowania. Po nowelizacji sąd umorzy postępowanie w części, w której nakaz zapłaty utracił moc na skutek wniesionego sprzeciwu. Przekazanie sprawy do zwykłego trybu zgodnie z właściwością ogólną będzie mogło nastąpić tylko w wyjątkowych wypadkach, np. w przypadku złożenia skargi o wznowienie postępowania.

chevron-down
Copy link