Emerytura dla matek czwórki dzieci, czyli „MAMA 4+”

17 listopada 2020
hello world!

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Warunki konieczne do przyznania świadczenia Mama 4+

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ może otrzymać osoba, która nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i która jest:

 1. matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
 2. ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa. Co więcej, aby otrzymać świadczenie, wymagane jest mieszkanie w Polsce. Trzeba posiadać tu ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia). Oprócz tego należy mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Mama 4+ – gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, konieczne jest zgłoszenie o nie wniosku. Druk można znaleźć w salach obsługi klientów w placówkach ZUSu. Dostępny jest on również na stronie www.zus.pl. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 1. dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli wnioskodawca go nie posiada, podaje serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 2. adres zamieszkania (jeśli wnioskodawca nie ma stałego miejsca zamieszkania, podaje adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 3. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. informację o tym, w jaki sposób wnioskodawca chce otrzymywać świadczenie (należy podać niezbędne dane, aby ZUS mógł zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer konta bankowego),
 5. podpis.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi. Ponadto musi się tam znaleźć informacja o numerach PESEL dzieci. Trzeba również przygotować oświadczenie o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Oprócz tego można również załączyć inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Co istotne, jeśli wniosek składa ojciec, w oświadczeniu powinien wskazać datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres. Musi on potwierdzić to również dokumentami.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+

W przypadku osób, które nie pobierają emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2020 r. wynosi ona 1200 zł. Jest co roku waloryzowana. Co, jeśli wnioskodawca pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura? W takim wypadku rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez wnioskodawcę emerytury albo renty. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega też corocznej waloryzacji. Co istotne, wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być jednak wyższa od najniższej emerytury. Jak to rozumieć? Jeśli otrzymasz świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, to suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, którą pobierasz, nie może być wyższa od najniższej emerytury.

Decyzja dotycząca świadczenia

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję w sprawie wnioskodawcy. Nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnął on powszechny wiek emerytalny. Dla kobiety będzie to 60 lat, natomiast dla mężczyzny – 65 lat. O tym, że ZUS zaczyna wypłacać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, poinformuje wnioskodawcę odrębnym zawiadomieniem. Co istotne, w przypadku przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, osoba otrzymująca świadczenie ma obowiązek powiadomienia ZUSu o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość. Oznacza to zatem, że w określonych sytuacjach istnieje konieczność powiadomienia ZUSu. Będzie tak np. w przypadku podjęcia zatrudnienia, osiągnięcia dodatkowego dochodu lub prawa do innego świadczenia.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją ZUSu, ma prawo: 

 1. w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 2. w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS.

Co jednak, gdyby wnioskodawca nadal nie zgadzał się z decyzją wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy? Wówczas przysługuje mu prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Co istotne, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych należy złożyć odwołanie, jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją oddziału ZUS. Może to dotyczyć takich spraw jak:

 • ponowne ustalenie wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ustanie prawa do tego świadczenia,
 • wypłata tego świadczenia,
 • zwrot nienależnie pobranego świadczenia.
chevron-down
Copy link