Jakie funkcje pełni Europejska Organizacja Patentowa?

21 lipca 2020
hello world!

Europejski Urząd Patentowy jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej. Do jego zadań należy przede wszystkim przyznawanie patentów europejskich.

Europejska Organizacja Patentowa (dalej jako: EOP) jest organizacją międzyrządową, która została utworzona w dniu 7 października 1977 r. na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (dalej jako: EPC) podpisanej w Monachium w dniu 5 października 1973 r.

Dlaczego Europejska Organizacja Patentowa musiało powstać?

Preambuła konwencji określa ducha współpracy międzynarodowej, w ramach której utworzono organizację:

„By wzmocnić współpracę między państwami Europy w zakresie ochrony wynalazków, aby taką ochronę można było uzyskać w tych państwach w drodze pojedynczej procedury udzielania patentów oraz poprzez ustanowienie niektórych standardowych zasad regulujących udzielanie patentów, postanowiono zawrzeć Konwencję ustanawiającą Europejską Organizację Patentową i stanowiącą specjalne porozumienie w rozumieniu art. 19 Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r."

Powyższa misja udzielania patentów europejskich zgodnie z EPC jest realizowana przez Europejski Urząd Patentowy (dalej jako: EUP). Zgodnie z art. 6 EPC organizacja ma siedzibę w Monachium.

Europejska Organizacja Patentowa - członkowie

Organizacja liczy obecnie 38 państw członkowskich, w tym państwa członkowskie Unii Europejskiej, Albania, Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria i Turcja. Jej językami urzędowymi są natomiast: angielski, francuski i niemiecki.

Europejska Organizacja Patentowa - organy

Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium

Europejska Organizacja Patentowa ma osobowość prawną. Zgodnie natomiast z art. 5 EPC jest reprezentowana przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego.

Rada Administracyjna

Rada Administracyjna EOP jest zaś złożona z przedstawicieli umawiających się państw. Jej zadaniem jest wykonywanie uprawnień ustawodawczych w imieniu EOP. Jest odpowiedzialna za kwestie polityczne dotyczące organizacji i nadzoruje działalność EUP.

Europejska Organizacja Patentowa, Jakie funkcje pełni Europejska Organizacja Patentowa?

Siedziba Europejskiego Urzędu Patentowego

EUP oferuje wynalazcom jednolitą procedurę składania wniosków, która umożliwia im ubieganie się o ochronę patentową w maksymalnie 44 krajach. Wskazany urząd jest stale nadzorowany przez Radę Administracyjną, która działa również jako organ doradczy i składa się z przedstawicieli państw członkowskich organizacji.

Od decyzji EUP przysługuje odwołanie do jego izb odwoławczych. Izby odwoławcze są niezależne od EUP w swoich decyzjach. Są natomiast związane wyłącznie Konwencją o patencie europejskim.

Co Europejska Organizacja Patentowa mówi sama o sobie?

Na stronie EOP można znaleźć kilka interesujących wypowiedzi na temat wartości, którymi kieruje się organizacja.

Misja EOP

Misją EOP jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które wspierają innowacje, konkurencyjność i wzrost gospodarczy.

Wizja EOP

"Umożliwimy i zmotywujemy naszych pracowników do ustanawiania światowych standardów w zakresie własności intelektualnej. Nasze biuro będzie skuteczne, będzie odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników oraz zarządzać zmieniającymi się wymaganiami i warunkami dynamicznego globalnego systemu patentowego. Nasza praca przyczyni się do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego świata".

Wartości EOP

"Wszystkie relacje w naszym biurze oraz z partnerami na całym świecie będą się rozwijać dzięki zaufaniu, uczciwości, wzajemnemu szacunkowi, zdolności dostosowawczej, współpracy i dążeniu do doskonałości".

Hasło biznesowe EOP

"Zaangażowani w doskonałość"

Czym zajmuje się Europejski Urząd Patentowy?

EOP zajmuje się w szczególności przyjmowaniem zgłoszeń patentowych i udzielaniem patentów na wynalazki.

Wyszukiwanie i badanie

EUP przeprowadza wyszukiwania i badania merytoryczne stale rosnącej liczby europejskich zgłoszeń patentowych. Zajmuje się także zgłoszeniami międzynarodowymi złożonymi na podstawie Traktatu o współpracy patentowej. W przypadku europejskich zgłoszeń patentowych EUP zapewnia opcję przyspieszonej procedury wyszukiwania i badania.

Sprzeciwy

Ponadto urząd jest również odpowiedzialny za rozpatrywanie sprzeciwów wobec przyznanych patentów europejskich.

Odwołania

Izby odwoławcze są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawie odwołań złożonych od decyzji wydziałów przyjmujących, badających i sprzeciwowych EUP. Rozważają również domniemane naruszenia zasad etyki zawodowej w odniesieniu do zawodowych przedstawicieli przed Urzędem. Izby odwoławcze są niezależne, ich decyzje regulują natomiast wyłącznie postanowienia Europejskiej konwencji patentowej.

Informacje patentowe

Ujawnienie wynalazku i późniejsza publikacja mają fundamentalne znaczenie dla europejskiego systemu patentowego. Europejski serwer publikacji jest miejscem, gdzie społeczeństwo może uzyskać oficjalne kopie europejskich dokumentów patentowych. Europejski rejestr patentowy zawiera szczegółowe informacje na temat statusu proceduralnego wniosków patentowych w EPO.

Kolekcja ponad 100 milionów dokumentów patentowych EPO z całego świata jest dostępna publicznie za pośrednictwem bezpłatnej usługi Espacenet w internecie.

chevron-down
Copy link