Fundusze Europejskie dla mikro-, małych i średnich firm

26 kwietnia 2018
hello world!

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło duże możliwości finansowania wielu różnym organizacjom. Skorzystały na tym również przedsiębiorstwa. Jedną z wielu możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorstw ze środków europejskich są dotacje, o których z pewnością warto wiedzieć więcej. Fundusze Europejskie oferują bowiem wiele możliwości finansowania podmiotu.

Dotacje dzielą się na podmiotowe oraz celowe. Fundusze Europejskie mogą być udzielane w formie bezpośredniej lub pośredniej. Wsparcie w ramach tychże funduszy skierowane jest do sektora przedsiębiorstw. Obejmują one również wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych. Dotacje pochodzą ze  środków polityki spójności, inaczej Funduszy Strukturalnych.

Przede wszystkim pomoc

Fundusze strukturalne to podstawowe instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej. Głównym celem tychże funduszy jest pomoc dla krajów/regionów słabiej rozwiniętych oraz słabiej zaludnionych. Pomoc ta realizowana jest m.in. poprzez rozwój infrastruktury, wparcie dla małych firm, a także inwestycje w szkolnictwo i służbę zdrowia. Następnym zadaniem funduszy strukturalnych jest restrukturyzacja regionów słabo rozwiniętych przemysłowo. Rozumie się przez to inwestycje związane z rozwojem produkcji i usług na rzecz małych firm. Istotne jest również wspieranie wzrostu efektywności rolnictwa, a także promocja produktów rolnych. Ostatnim, lecz bardzo ważnym, celem jest zwalczanie bezrobocia oraz wyrównanie szans na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn. Warto również wspomnieć o wartości edukacyjnej. Dzięki funduszom strukturalnym odbywają się różnego rodzaju szkolenia. Przyczyniają się one również do walki z wykluczeniem społecznym.

Rodzaje Funduszy Strukturalnych

Do Funduszy Strukturalnych należą:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
 3. Europejski Fundusz Rybacki,
 4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Fundusze Europejskie dedykowane MSP

Poza środkami z Funduszy Strukturalnych polscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą także skorzystać z programów Unii Europejskiej dedykowanych właśnie im. Do podstawowych celów tych programów należy dalsze wzmacnianie innowacyjności, konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw. Dodatkowo planuje się zbliżenie nauki do biznesu, a także zrównoważony wzrost gospodarczy. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki wdrażaniu w perspektywie 2014-2020 takich programów jak:

 1. COSME,
 2. Horyzont 2020,
 3. Kreatywna Europa,
 4. Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych „EaSi”.

COSME

COSME jest to Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Głównymi jego celami są:

 • Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw w Unii, a w szczególności małych oraz średnich
 • Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu MSP (rozpowszechnianie kultury przedsiębiorczości).
 • Poprawa dostępu do rynków,
 • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki takim instrumentom finansowym, jak:

- Instrument Gwarancji Kredytowych,
- Instrument Kapitałowy dla Wzrostu.

Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest programem, który stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem. Jego celem jest wsparcie MSP oraz rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym. Program Horyzont 2020 oferuje pomoc na każdym etapie działalności - od momentu tworzenia firmy, aż do wdrażania w niej nowych technologii.

Kreatywna Europa

Program Kreatywna Europa obejmuje wsparcie dla przedsiębiorstw w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym poprzez instrument finansowy. Fundusz Gwarancyjny będzie dysponować budżetem 120 mln euro w latach 2016-2020.  System poręczeń ma na celu poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę zdolności pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstw w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

EaSI

Celem programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych „EaSI” jest wspieranie zatrudnienia i polityki społecznej, a także mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Program ten składa się z trzech osi. Dla sektora MSP dedykowana jest ostatnia oś - mikrofinanse i przedsiębiorczość socjalna. Zaplanowano w niej wsparcie dla dwóch grup tematycznych - mikrofinanse, ktore są przeznaczone dla grup i mikroprzedsiębiorców w trudnej sytuacji oraz przedsiębiorczość społeczna.

Cele osi mikrofinansów oraz przedsiębiorczości społecznej:

 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw głównie poprzez ułatwienie dostępu do finansowania,
 • Budowanie potencjału wśród podmiotów oferujących mikrokredyty.
 • Dla przedstawicieli słabszych grup społecznych chcących założyć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą, poprawa dostępu do finansowania.
chevron-down
Copy link