Mini słowniczek przydatny do zrozumienia sprawy GetBack S.A.

21 maja 2018
hello world!

Sprawa GetBack S.A. ściśle dotyczy rynku finansowego. Wykorzystywane są przy tym pewne zwroty, których znajomość ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia istoty problemu. Wyjaśnienie terminów spowoduje, że wszelkie relacje między podmiotami, zachodzące procesy, czy też instrumenty, jakimi się posługują owe podmioty, będą niezaprzeczalnie łatwiejsze do przyswojenia.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze, zwięźle opisane wyrażenia, wspomagające zrozumienie sprawy GetBack S.A.

Akcja

Akcją nazywamy papier wartościowy, który reprezentuje część kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

Obligacje

Obligacje, czyli papiery wartościowe, które emituje się w seriach, przy czym emitent (podmiot, który te obligacje emituje) stwierdza, że jest dłużnikiem względem właściciela obligacji. Dłużnik zobowiązuje się jednocześnie do spełnienia określonego świadczenia.

Wierzytelność

Za wierzytelność uznaje się prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi. Oznacza to, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia na rzecz niego.

Dług

Mianem długu określa się obowiązek dłużnika do zaspokojenia jego wierzyciela, spełniając określone świadczenie.

Wierzyciel

Wierzyciel to podmiot, który ma prawo do żądania od dłużnika zaspokojenia świadczenia na rzecz niego.

Obligatariusz

Obligatariusz to wierzyciel, którego prawo do żądania od dłużnika zaspokojenia świadczenia na rzecz niego wynika z posiadanych przez niego obligacji.

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy to rodzaj rynku finansowego. Dokonywane są tutaj transakcje, przy których operuje się akcjami oraz obligacjami.

Agencja ratingowa

Agencja ratingowa to niezależna instytucja będąca osobą prawną, która wystawia oceny określające zdolność kredytową oraz wypłacalność instytucji finansowych.

Instrument finansowy

Za instrument finansowy uznaje się umowę, na podstawie której powstają aktywai zobowiązania finansowe.

Emitent

Mianem emitenta określa się podmiot, który wystawia na sprzedaż na Giełdę Papierów Wartościowych swoje papiery wartościowe (obligacje, akcje) i odpowiada za nie całym swoim majątkiem.

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja to inaczej operacja finansowa, która polega na emitowaniu papierów wartościowych w celu zamiany ich na należności.

Sekurytyzowane wierzytelności

O sekurtyzowanych wierzytelnościach mówimy wówczas, gdy wierzytelności są zabezpieczone aktywami.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowi organ funduszu inwestycyjnego, którego zadaniem jest reprezentacja oraz zarządzanie tymże funduszem.

Portfel wierzytelności

Za portfel wierzytelności uznaje się więcej niż jedną wierzytelność zorganizowaną w jeden produkt gotowy do sprzedaży.

 

chevron-down
Copy link