Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Ile zapłacimy u notariusza?

Spis treści
rozwiń spis treści

Niektóre czynności – dla swej ważności – wymagają zawarcia ich w szczególnej formie. Jedną z takich form jest sporządzenie umowy w postaci aktu notarialnego. Tylko w ten sposób możemy sprzedać mieszkanie, nabyć grunty, zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dokonać wielu innych czynności. Jakie są stawki notarialne?

Ile kosztuje akt notarialny?

Opłata, jaką poniesiemy u notariusza za sporządzenie aktu notarialnego nazywana jest taksą notarialną. Jej maksymalną wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Akt notarialny mówi o stawkach maksymalnych. Notariusz nie może więc żądać za swoją czynność wynagrodzenia wyższego niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, ale może oczywiście wystawić rachunek na kwotę niższą.

Taksa notarialna może być ujęta jako wartość procentowa w zależności od wartości transakcji. Może też być konkretną kwotą za daną czynność.

Taksa zależna od wartości transakcji

Wraz ze wzrostem wartości transakcji rośnie też wysokość taksy notarialnej. I tak – jeśli wartość transakcji wynosi:

 • do 3.000 zł – taksa wynosi 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Przykładowo: jeśli kupujemy nieruchomość za 500.000 złotych, taksa notarialna wynosi 1.010 zł oraz 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 złotych. Przy tej wartości transakcji nadwyżka wynosi więc 340.000 zł, a 0,4% od tej kwoty to 1.360 złotych. Dodając tę kwotę do 1.010 złotych, otrzymujemy maksymalną stawkę w wysokości 2.370 złotych.

1/2 wysokości taksy notarialnej

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w niektórych sytuacjach taksa może wynosić najwyżej 1/2 wartości maksymalnej stawki wyliczonej według wskazanych powyżej równań. Do takich umów zaliczamy:

 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 • sprzedaż nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • sprzedaż lokalu mieszkalnego,
 • umowę deweloperską.

1/4 i 1/10 wysokości taksy notarialnej

Do innej grupy wyjątków zaliczamy sytuacje, w których notariusz może pobrać jedynie 1/4 wysokości maksymalnej stawki notarialnej. Są to następujące akty notarialne:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 • losowanie nagrody,
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

Natomiast 1/10 wysokości maksymalnej taksy notariusz pobiera w następujących sytuacjach:

 • sporządzenie oświadczenia o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • sporządzenie oświadczenia zawierającego zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Stawki notarialne stałe

Rozporządzenie wyróżnia też grupę czynności, za które notariusz pobiera opłatę w stałej wysokości, niezależnie od wartości transakcji. Należą do nich między innymi wskazane poniżej czynności:

 • poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu – 6 zł za każdą stronę,
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 • sporządzenie testamentu u notariusza – 50 zł,
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł,
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 • sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
 • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł,
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł.

Należy pamiętać o tym, że wszystkie wskazane powyżej kwoty są kwotami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career