Immisje – zakłócenie sygnału telewizyjnego

Zgodnie z art. 144 KC właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Najczęściej dzielimy immisje na materialne i niematerialne.

Pierwsze polegają na przechodzeniu elementów takich jak pyły, sadze, zapachy, ciecze lub wstrząsy, hałasy, fale elektromagnetyczne itp. Drugie zaś polegają na oddziaływaniu na sferę psychiki człowieka, np. nieestetyczny widok. Wśród immisji materialnych ciekawym przypadkiem jest blokowanie sygnału telewizyjnego lub fal elektromagnetycznych potrzebnych do korzystania z bezprzewodowego Internetu. Są to tak zwane immisje negatywne.

Sąd Najwyższy: wyrok

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 1984 r. (III CZP 4/84) opublikowanym w OSNCP 1984 (nr 10, poz. 191) stwierdził, że: uniemożliwienie lub utrudnienie właścicielowi nieruchomości odbioru programu telewizyjnego na skutek wzniesienia budynków na nieruchomości sąsiedniej stanowi działania zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę w rozumieniu art. 144 KC. SN przyjął także, iż można nakazać naruszycielowi podłączenie na jego koszt urządzeń telewizyjnych do instalacji znajdującej się na nieruchomości pośredniej. Takie rozwiązanie ma walor praktyczny i może dotyczyć także Internetu.