Innovation Box - ulga podatkowa od własności intelektualnej. Zmiany w PIT i CIT

8 stycznia 2019
hello world!

Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonuje nowa ulga podatkowa. Chodzi o tzw. Innovation Box, czyli podatek dochodowy z preferencyjną stawką o wysokości 5% od wszystkich aktywów uzyskiwanych przez podatnika wynikających z praw własności intelektualnej. Ulga obejmuje chronione prawa związane z właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadaczem prawa na mocy umowy licencyjnej. Są nimi m.in. patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, jak również prawo rejestracji wzoru przemysłowego. Co zmieni się w ustawie o PIT i ustawie o CIT?

Innowation Box - jakie rozwiązania zawiera projekt ustawy?

Projekt nowelizacji powstał 24 sierpnia 2018 roku z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Chodziło m.in. o zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i tej dotyczącej osób prawnych (CIT). Większość innowacji weszła w życiu 1 stycznia 2019 roku. W uzasadnieniu projektu można wyczytać, że nowelizacja miała na celu uproszczenie prawa podatkowego z zakresu podatków dochodowych. Zmiany miały również uszczelnić system podatków dochodowych. Jednym z rozwiązań jest właśnie Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów, które generuje prawo własności intelektualnej. Podatek dochodowy (CIT lub PIT) po nowelizacji wynosi zaledwie 5%, kiedy w poprzednim stanie prawnym sięgał 19%.

Dlaczego ulga Innovation Box?

Podstawowym celem powołania do życia wspomnianej ulgi podatkowej było zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Nie chodzi jedynie o innowacyjność jako jedyną cechę przedsiębiorstwa, ale również o ochronę i komercjalizację pomysłów w Polsce. Ministerstwo Finansów stawia na zmianę modelu ekonomicznego, ponieważ liczy na rozkwit gospodarki opartej na wiedzy i zwiększającej świadomość w zakresie własności intelektualnej jako potencjalnego źródła przychodu.

Wszystkie przygotowane regulację są realizowane na mocy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki, a także Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

W praktyce wygląda to tak, że Polska stara się stworzyć atrakcyjne warunki dla przedsiębiorstw, które planują się rozwijać, tworząc jednocześnie atrakcyjne miejsca pracy. Chodzi o wysokie technologie i przyszłościowe inwestycje. Wszystko po to, by właściciele ciekawych praw własności intelektualnych lokowali swój produkt w naszym kraju.

Prawo własności intelektualnej - dochody z podatkiem 5%

Przygotowane rozwiązanie polega przede wszystkim na bardzo niskim opodatkowaniu. Stawka podatkowa ma wynieść 5% od dochodów, które podatnik uzyska z praw własności intelektualnej. Te preferencyjne warunki dotyczą nie tylko właściciela prawa konkretnej własności intelektualnej, ale również:

 • współwłaścicieli;
 • użytkowników;
 • posiadaczy umowy licencyjnej.

Każdy dochód uzyskany z tytułu należności lub opłat licencyjnych, a także innych należności związanych z wykorzystaniem swojego prawa, kwalifikuje się do ulgi Innovation Box. Mowa również o dochodzie ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i dochód ze sprzedaży uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Kto może skorzystać z ulgi Innovation Box?

Każdy zainteresowany otrzymaniem wspomnianej ulgi powinien spełnić pewne warunki. Przede wszystkim należy prowadzić działalność badawczo-rozwojową, która jest bezpośrednio związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Mowa tu o wytwarzaniu, komercjalizacji, rozwoju i ulepszaniu wspomnianego prawa.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Zgodnie z ustawami o PIT i CIT działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która  obejmuje zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe. Wszystko podejmowane jest w sposób systematyczny i ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy i wykorzystania zasobów służących do wytwarzania nowych zastosowań. Innymi słowy, każdy prowadzący działalność tworzącą coś nowego (coś, czego do tej pory nie było) może kwalifikować się do ulgi podatkowej. Należy jednak pamiętać, że chodzi o wdrażanie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, bez zachowań rutynowych utrzymujących osiągnięty już poziom dóbr i usług.

Wzrost znaczenia sektora IT

Zgodnie z nowelizacją ustawy do definicji prac rozwojowych dodano wzmiankę o branży informatycznej. Mowa o narzędziach IT i oprogramowaniu. Zgodnie z tym zapisem wspomniany sektor zyskał swoje należne miejsce na polu innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Jak będzie wyliczany poziom dochodu z Innovation Box?

Każdy dochód kwalifikowany do zastosowania preferencyjnej stawki będzie wyliczany poprzez zastosowanie wzoru wynikającego z raportu nr 5 BEPS.

Czy będzie można zlecać wykonanie pracy innym podmiotom?

Tak. Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom. Chodzi zarówno o podmioty powiązane, jak i niepowiązane.

Czy podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję?

Tak i nie. Ulga jest prawem, nie obowiązkiem. Podatnik chcący skorzystać z preferencji 5% będzie musiał prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową. Ewidencja musi być sporządzona w sposób, który umożliwia obliczenie podstawy opodatkowania, w tym również powiązanie ponoszonych kosztów prac o charakterze badawczo-rozwojowym z osiąganymi dochodami na prawach Innovation Box. Chodzi o dochody, które powstały w wyniku tych prac.

Kiedy podatnik będzie miał możliwość stosowania ulgi Innovation Box?

Skorzystanie z usługi jest możliwie w przypadku osiągania przychodów innych niż zyski kapitałowe. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych, niż te z zysków kapitałowych w danym roku podatkowym. Ulga przysługuje przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku osiąganych aktywów, które należy zgłosić lub zarejestrować, podatnik będzie mógł również korzystać z preferencji podatkowej. Jednakże będzie to możliwe od momentu zgłoszenia/złożenia wniosku o rejestrację. W przypadku kiedy podatnik wycofa wniosek lub nastąpi odmowa/odrzucenie wniosku, będzie on zobowiązany do zwrotu kwoty ulgi.

Podsumowując. Każdy podatnik ma możliwość bycia beneficjentem nowej ulgi, jeżeli:

 • w działaniu swojego przedsiębiorstwa wskaże obszary i działania mieszczące się w definicji działalności o charakterze badawczo-rozwojowym;
 • ustali wysokość kosztów przedsiębiorstwa w dziedzinie badawczo-rozwojowej podlegających odliczeniu;
 • będzie prowadzić ewidencję księgową, w której wyodrębni koszty działalności badawczo-rozwojowej.

By móc skorzystać z opodatkowania na preferencyjnych warunkach, nasze rozwiązanie musi podlegać ochronie przez jedną z zawartych w katalogu praw. Może również zostać zgłoszone do właściwego organu w nadziei, że wspomniane rozwiązanie otrzyma właściwą ochronę.

Preferencyjną stawką będą opodatkowane dochody z prawa:

 • patentowego (np. wynalazek);
 • ochronnego na wzór użytkowy;
 • z rejestracji wzoru przemysłowego i rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe o charakterze ochronnym dla patentu na produkt leczniczy lub chroniący rośliny;
 • z rejestracji produktu leczniczego lub weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, a także z rejestracji nowych odmian roślin;
 • autorskie do programu komputerowego.

Gdzie znajdziemy treść nowych przepisów?

Zmiany w ustawie zakładają powstanie dwóch kolejnych przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Te same artykuły znajdą się również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W pierwszym wypadku będą to art. 24d i art. 24e, w drugim zaś art. 30h i art. 30i.

Jak obliczyć iloczyn dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

Wysokość dochodu kwalifikowanego ustala się wg iloczynu dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, który osiągnięto w danym roku podatkowym i wg specjalnego wzoru:

(a+b) x 1,3/(a+b+c+d)

Każda z podanych liter oznacza koszty, które przedsiębiorca faktycznie poniósł na:

a - działalność badawczo-rozwojową prowadzoną bezpośrednio w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych, które są związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej ale innych niż te wymienione w pkt d, od podmiotu niepowiązanego;

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych, które są związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej ale innych niż te wymienione w pkt d, od podmiotu powiązanego;

d - nabycie przez przedsiębiorcę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ważne: W przypadku, gdy wartość wskaźnika jest większa od 1 to przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Źródło:

 • infor.pl;
 • rzeczpospolita.pl;
 • portalfk.pl;
 • pwc.pl

Akty prawne związane z pojęciem - własność intelektualna; prawo własności intelektualnej; PIT; CIT; podatek, ulga podatkowa; Innovation Box

Ustawy związane z podatkiem dochodowym od osób:

Ustawa związana z:

Zobacz również:

Nowe dokumenty do ZUS od 2019 roku

Wynagrodzenie w gotówce - od 2019 roku będzie to trudniejsze

 

chevron-down
Copy link