Jak przedawnia się kara umowna?

Generalnie, uznaje się, że długość terminu przedawnienia determinuje umowa, będąca źródłem kary umownej. Ustalając termin przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej, należy ustalić rodzaj umowy, w treści której zawarte są postanowienia dotyczące kary umownej, a w związku z tym jakie przepisy znajdą zastosowanie.

W orzecznictwie wskazuje się np. wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 18 listopada 1997 r.  II CKN 465/97 Zastrzeżona w umowie o dzieło kara umowna (art. 483 § 1 k.c.) przedawnia się wraz z przedawnieniem zobowiązania głównego (art. 646 k.c.) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2016 r.  I ACa 1864/15 Roszczenie o zapłatę kary umownej wynikającej z tytułu nienależytego wykonania umowy o dzieło przedawnia się na zasadach przewidzianych przez przepis art. 646 k.c.

Kiedy termin przedawnienia wynosi 3 lata?

Zgodnie zaś z treścią uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r.  III CZP 63/01 Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c. Zatem w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia będzie wynosił 3 lata.

Ze względu na akcesoryjny charakter kary umownej i jej funkcje odszkodowawczą ulega ona, co do zasady, przedawnieniu w terminie przewidzianym dla roszczeń odszkodowawczych wynikających z określonego stosunku prawnego. Można się jednak spotkać również z poglądem, że wierzycielowi przysługują odrębne roszczenia naliczane za każdy dzień, które stają się osobno wymagalne, a w konsekwencji, że termin przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej powinien być liczony osobno dla każdej z poszczególnych kar umownych od dnia wymagalności ustalonego we wskazany wyżej sposób.