Jest decyzja TSUE w sprawie zawieszenia przepisów ustawy o SN

19 października 2018
hello world!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił zawiesić przepisy dotyczące przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia. Taka decyzja oznacza, że sędziowie SN, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie powyższych przepisów, powinni zostać przywróceni do pracy na warunkach przed wejściem w życie nowych regulacji. Ponadto mianowanie nowych sędziów SN (którzy mieli zająć miejsce sędziów przesuniętych w stan spoczynku) winno zostać wstrzymane.

Przypomnijmy, w sierpniu tego roku Sąd Najwyższy sformułował pięć zagadnień wymagających rozpatrzenia przez TSUE. Pierwsze pytanie sformułowane przez SN dotyczy wykładni przepisów Traktatów (art.2, 4 ust. 3, art.19 ust.1 TUE oraz art. 267 TFUE) oraz Karty Praw Podstawowych (art.47). Zdaniem Sędziów, mając na względzie powyższe przepisy, nowe regulacje zawarte w ustawie o Sądzie Najwyższym mogą godzić w zasadę nieusuwalności sędziów.

Kolejne pytanie dotyczy przepisu, który przekazuje kompetencję decydowania o dalszym orzekaniu sędziego, który ukończył 65 lat, w ręce Prezydenta. Powyższe rozwiązanie może stać w sprzeczności z zasadą niezależności i niezawisłości sędziów. Zostało to bowiem poparte dotychczasowym orzecznictwem TSUE oraz ETPCz.

Trzecie pytanie odnosi się do przepisów prawa wspólnotowego (dyrektywy Rady 2000/78), które zakazują dyskryminacji ze względu na wiek. Kolejne zaś, bezpośrednio z nim związane, ma na celu doprecyzowanie kwestii „jak Sąd Najwyższy powinien zapewnić skuteczność unijnemu zakazowi dyskryminacji ze względu na wiek”.

Ostatnie pytanie dotyczy kwestii możliwości  zastosowania środka zabezpieczającego w rzeczonej sprawie. Sąd Najwyższy postanowił „czasowo zawiesić” funkcjonowanie nowych przepisów. Oparł się na orzecznictwie TSUE oraz regulacjach zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego w związku z art. 4. ust. 3 TUE.

Więcej informacji wkrótce.

chevron-down
Copy link