Orzecznictwo

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Praca w święta

Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.). Każda ustawa, która kształtuje prawa i obowiązki pracowników, stanowi materialnoprawne źródło prawa pracy. Ustawa […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wyższego wynagrodzenia jako zmiana umowy o pracę

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wynagrodzenia wyższego, niż określone w umowie o pracę może stanowić dorozumianą zmianę umowy albo zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych – art. 29 k. p. w związku z art. 60 k.c. oraz art. 1511 i art. 15111 k. p. W sprawie objętej przedmiotową skargą kasacyjną Sąd […]

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zarządzenie pokontrolne jako akt o charakterze władczym organu administracji publicznej. Wymogi treściowe zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne jest aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej. Mowa o nim w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Akt ten nakłada na adresata określone obowiązki. Do zarządzenia pokontrolnego, w zakresie jego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, należy przykładać taką samą wagę jak […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Brak możliwości wznowienia postępowania, które zostało zakończone ugodą

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok dotyczący ewentualnego wznowienia postępowania, które zakończono ugodą. W przedmiotowej sprawie zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach, odrzucił skargę o wznowienie postępowania, które toczyło się przed tym Sądem. W uzasadnieniu postanowienia wskazał Sąd Okręgowy, że postępowanie, którego dotyczy skarga, zakończone zostało postanowieniem o umorzeniu postępowania […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Obiektywny charakter odpowiedzialności administracyjnej za usunięcie drzew

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11.10.2018 roku mówi jednoznacznie. Dla wystąpienia bezprawia administracyjnego wystarczające jest wykazanie związku przyczynowego między działaniem podmiotu a wycięciem drzew, spowodowanego działaniem posiadacza danej nieruchomości. Odpowiedzialność ta została zobiektywizowana. Dla jej oceny nie ma zatem znaczenia, czy posiadacz nieruchomości dokonał wycięcia osobiście, czy też […]

Orzecznictwo

Czy adwokat musi mieć pełnomocnika we własnej sprawie?

Sąd Najwyższy zajął stanowisko dotyczące braku przymusu adwokackiego w środku składanym przez adwokata albo radcę prawnego we własnej sprawie. Wniesienie: kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, wniosku o wznowienie postępowania oraz apelacji, sporządzonych i podpisanych osobiście przez adwokata lub radcę prawnego we własnej sprawie, jest skuteczne. Pod warunkiem, że odpowiadają […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prawidłowa reprezentacja

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok dotyczący właściwego umocowania do reprezentacji. W przedmiotowej sprawie zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił pozew. W uzasadnieniu zarządzenia zostało wskazane, że prezes zarządu strony powodowej została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez przedłożenie dokumentów (w oryginale lub uwierzytelnionym przez notariusza […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Wniesienie apelacji po terminie

W dniu 19 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący res iudicata jako bezwzględna przyczyna odwoławcza w przypadku kontynuowania postępowania po uprawomocnieniu się wyroku sądu pierwszej instancji. Niedopuszczalność umorzenia postępowania odwoławczego w przypadku wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Rozpoznanie apelacji wniesionej po terminie powoduje, że wyrok sądu odwoławczego dotknięty jest uchybieniem […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Orzekanie kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego

Sąd Najwyższy wydał postanowienie dotyczące orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, to jest od dnia 15 kwietnia 2016 r., dopuszczalność kasacji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zwrot należności z tytułu podróży służbowej

W dniu 04 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący zwrotu należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę W przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna okazała się zasadna, chociaż nie wszystkie podniesione w niej zarzuty zasługiwały na uwzględnienie. Niezasadny okazał się zarzut naruszenia […]