Orzecznictwo

Czy sąd jest właściwy orzekając w sprawie własnego pracownika?

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy zwrócił się o przekazanie do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, sprawy z aktu oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym postawiono zarzuty popełnienia czynów związanych z uzyskiwaniem korzyści majątkowych przy organizacji zamówień publicznych. Jedną z tych osób był były kierownik sekcji informatycznej Sądu Rejonowego (w którym złożono akt […]

Termin do wniesienia apelacji a nieskuteczne doręczenie uzasadnienia

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację pozwanej Agencji Ochrony od wyroku Sądu Okręgowego. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 373 zdanie pierwsze w związku z art. 370 k.p.c.. Wyjaśnił, że pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem […]

Rękojmia wiary publicznej

W przedmiotowej sprawie prokurator domagał się uznania za nieważne umów przenoszących własność nieruchomości. Umowy zawarte zostały przez pozwaną spółkę z obecnie wpisanymi do księgi wieczystej małżonkami. Poprzedni właściciele nieruchomości, w zamian za świadczenie niewspółmierne do wartości nieruchomości, na podstawie umowy łączącej ich ze spółką cypryjską udzielili – jako zabezpieczenia wykonania […]

Kara za stosowanie metod alternatywnych przez lekarzy

W przedmiotowej sprawie pewna lekarka stanęła przed sądem dyscyplinarnym obwiniona o stosowanie tzw. metody niezweryfikowanej naukowo – do leczenia miażdżycy. Tę metodę jako terapię lekarka stosowała przez okres ośmiu lat. Przed tym wydarzeniem prokuratura umorzyła wobec lekarki postępowanie karne za stosowanie tej metody, gdyż żaden pacjent nie uskarżał się na […]

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w czasie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń, w którym pojazd ten jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane […]

Wypadek w magazynie – kto ponosi odpowiedzialność?

W przedmiotowej sprawie powód był pracownikiem pozwanej spółki, ostatnio zatrudniony na stanowisku kierownika magazynu. Powód doznał wypadku przy pracy. Został uderzony przez wózek jezdniowy i upadł prawą stroną ciała na posadzkę. Wynikiem powyższego doznał poważnego załamania kończyny dolnej. Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przy pomocy sił przyrody Powód wskazał, iż podstawa […]

Frankowicze vs niedozwolone klauzule umowne

W przedmiotowej sprawie powód (Bank) zawarł z pozwanymi w dniu 2 lipca 2008 r. umowę pt. „Umowa kredytu hipotecznego, indeksowanego”. W ramach tej umowy strona powodowa udzieliła pozwanym kredytu w kwocie 143 722,14 złotych polskich, indeksowanego kursem waluty na okres 360 miesięcy. Skomplikowane postanowienia umowne W umowie kredytu przewidziano, że […]

Ulga podatkowa przy sprzedaży mieszkania

Do tej pory dość restrykcyjne zasady określały, iż budynki lub lokale sprzedane w okresie 5 lat od końca roku ich nabycia lub wybudowania muszą zostać opodatkowane 19% podatkiem PIT. Jednak najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wyłomem od tej zasady w zakresie, w jakim przeznacza się przychód na realizację własnych […]