Orzecznictwo

Odwołanie darowizny a możliwość powrotu przedmiotu do majątku wspólnego

W przedmiotowej sprawie w pozwie powódka zażądała, aby Sąd zobowiązał jej męża do powrotnego przeniesienia do jej majątku osobistego darowanych mu dwóch lokali mieszkalnych oraz połowy nieruchomości niezabudowanej. Argumentowała swoje żądanie tym, iż po dokonaniu darowizny na jego rzecz, okazywał jej rażącą niewdzięczność, molestował, ubliżał i dręczył. W ocenie Sądu […]

Internet miejscem publicznym – stwierdza Sąd Najwyższy

Internet jest miejscem publicznym. Taki pogląd ma zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Sąd Najwyższy. Orzeczenie w tej sprawie zapadło 17 kwietnia 2018 roku. Sprawa dotyczyła rozpoznania kasacji RPO wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”. W internecie można więcej? Sprawa sięga 2016 roku, kiedy to ww. stowarzyszenie opublikowało […]

Przerwanie biegu zasiedzenia

Sąd Najwyższy w dniu 17 kwietnia 2018 roku wypowiedział się w kwestii czy pozew o wydanie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wniesiony przez użytkownika wieczystego przeciwko posiadaczowi gruntu przerywa bieg zasiedzenia w sytuacji, gdy następnie wskutek powództwa posiadacza gruntu, sąd ustali, że umowa o oddanie tego gruntu w użytkowanie wieczyste […]

Pismo przygotowawcze w postępowaniu kasacyjnym

W dniu 22 marca 2018 roku, Sąd Najwyższy zajął się kwestią czysto techniczną. Dotyczyła ona kwestii postępowania kasacyjnego. Mianowicie konstrukcją i przebiegiem tegoż postępowania. Przedmiotem badania w niniejszej sprawie była dopuszczalność składania pism przygotowawczych w postępowaniu kasacyjnym. Sama w sobie konstrukcja postępowania kasacyjnego zasadniczo nie przewiduje składania pism przygotowawczych. Natomiast […]

Ważna jest data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie podziału majątku

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w roku 1984. Cały majątek małżonków został nabyty w trakcie trwania małżeństwa i stanowił ustawową wspólność małżeńską. W skład tego majątku wchodził budynek mieszkalny oddany do użytku w roku 2002. W dniu 12 listopada 2013 r. aktem notarialnym małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Jej […]

Odpowiedzialność parafii za szkodę wyrządzoną przez jej proboszcza

W typowych przypadkach za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym odpowiada wyłącznie rzeczywisty sprawca. Czasem jednak narusza on prawa innych podczas i w związku z pełnieniem funkcji organu osoby prawnej. Wtedy poszkodowany ma prawo zgłosić się po odszkodowanie bezpośrednio do tego drugiego podmiotu. Na tej zasadzie można pozwać parafię, jeśli jej proboszcz […]

Wadliwa decyzja może powodować szkodę

W przedmiotowej sprawie powodowie domagali się zapłaty odszkodowania w zakresie obejmującym szkodę rzeczywistą z tytułu przejęcia gospodarstwa rolnego decyzją uznaną za wydaną z naruszeniem prawa, oraz w zakresie utraconych korzyści za ostatnie 10 lat z tytułu niemożliwości wydzierżawienia gospodarstwa, które utracili z naruszeniem prawa. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w […]

Niedopuszczalność wpisu do księgi wieczystej, jeśli przeciwstawia się temu powszechnie znany fakt

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy utrzymał w mocy wpis hipoteki przymusowej. W ocenie Sądu, skarga uczestniczki postępowania nie była zasadna z tego względu, że art. 626 8 § 2 kpc określa zakres kognicji sądu rozpoznającego wniosek. Nie jest zatem możliwe orzekanie na podstawie dokumentów niedołączonych do wniosku lub prowadzenie postępowania […]