Orzecznictwo

Restrukturyzacja a niewypłacalność pracodawcy

Kiedy zachodzi niewypłacalność pracodawcy? Jaka zależność istnieje między restrukturyzacją a niewypłacalnością pracodawcy? Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy. W dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w kwestii następującego zagadnienia: „Czy, wobec regulacji art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, dopuszczalne jest, w […]

Sprawa Scotch Whisky

Scotch Whisky Association jest utworzoną zgodnie z prawem szkockim organizacją. Jej celem jest w szczególności ochrona handlu szkocką whisky zarówno w Szkocji, jak i za granicą. Michael Klotz wprowadza do obrotu za pośrednictwem strony internetowej whisky o nazwie ‚Glen Buchenbach’. Jest ona produkowana przez gorzelnię Waldhorn znajdującą się w Berglen […]

WSA: Wakacje to część roku szkolnego

Wraz z końcem czerwca uczniowie i nauczyciele z wielką radością ogłaszają koniec szkoły i nauki. Przychodzi czas na zasłużony odpoczynek – wakacje. Czy jednak rzeczywiście w lipcu i sierpniu dzieci przestają być uczniami? Okazuje się, że nie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 roku przedłużył […]

Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

W przedmiotowej sprawie Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez podmiot leczniczy za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Praktyki te polegały na: nie zapewnieniu odpowiedniej ochrony i nie zabezpieczeniu dokumentacji medycznej pacjentów, którym świadczenia zdrowotne udzielane były w Poradni, przed dostępem osób nieuprawnionych, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej, […]

Czy kierowca musi chodzić prosto i zrozumiale się wysławiać?

Kierowanie pojazdami wymaga sprawności fizycznej oraz psychicznej. Każdy przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy musi przejść stosowną kontrolę lekarską. Samochód to niebezpieczna ‚broń’. Nie może się on zatem dostać w ręce człowieka, któremu problemy zdrowotne uniemożliwiają odpowiednią obserwację otoczenia lub szybką reakcję na nagłe zdarzenia. Czy jednak trudności w […]

Umowa o dzieło a umowa roboty budowlane i przerwanie biegu przedawnienia przez wspólnika spółki cywilnej

W przedmiotowej sprawie powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz sp. z o.o. 277 833 zł z odsetkami tytułem częściowego odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy pozwaną a powodem oraz wspólnikami spółki cywilnej. Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa, zarzucając, że doszło do odstąpienia od umowy. Podniosła również zarzut przedawnienia […]

Dopuszczalność i konsekwencje uznania wypowiedzenia przez bank umowy kredytu za nadużycie prawa podmiotowego

Klauzula generalna nadużycia prawa podmiotowego miała na celu spojenie całego systemu prawa prywatnego, poprzez możliwość oceny poszczególnych zachowań podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa, przez pryzmat obowiązujących w społeczeństwie norm pozaprawnych a w szczególności norm moralnych. Klauzula generalna nadużycia prawa podmiotowego została zawarta w art. 5 KC który stanowi, że; Nie można […]

Biegły musi być ekspertem i kulturalnym człowiekiem

Opinie biegłych często są kluczowym dowodem w postępowaniach sądowych. Jeśli są sporządzone fachowo i rzetelnie, sędziowie opierają na nich uzasadnienia orzeczeń. Nawet jednak idealne merytorycznie ekspertyzy nie mogą być traktowane w pełni poważnie, gdy biegły wyraża w nich swoje prywatne poglądy czy nieprzychylnie odnosi się do stron procesu. Sam ostatnio […]

Czy budowa parkingu dla klientów wymaga pozwolenia na budowę?

W przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji w postaci budowy parkingu dla klientów. Uzasadnienie Prezydenta Miasta W uzasadnieniu organ wskazał, że obowiązek usunięcia nieprawidłowości nie został przez inwestora w pełni wykonany. Projekt budowlany złożony w dniu 2 czerwca 2015 r. nie […]

Wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 06 czerwca 2018 roku, Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia czy dopuszczalne jest wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego miejsca postojowego (parkingowego), które stanowi część udziału w użytkowaniu wieczystym?​ Rozważania powyższej kwestii oscylują w obrębie artykułu 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z tegoż to artykułu wynika, iż […]