Pozostałe

Tantologia – śmierć też można studiować

Zatrzymanie krążenia, brak oddechu i zatrzymanie pracy układu nerwowego. Tak w dłuższym zdaniu można określić pojęcie śmierci. Często się jednak zdarza, że brak tętna i oddechu, czy ustanie bicia serca, zanik odruchów i rozszerzone źrenice nie muszą stać się 100%-owym potwierdzeniem czyjegoś zgonu. Co się jednak stanie z ciałem człowieka, […]

Wojewoda: Nakaz posiadania butów z białą podeszwą niezgodny z Konstytucją

Wydawać by się mogło, że regulamin sali gimnastycznej zarządzanego przez powiat ośrodka nie jest aktem prawnym, który kiedykolwiek wzbudzi zainteresowanie organu administracji rządowej. Nic bardziej mylnego – taki dokument jest bowiem prawem miejscowym, które przed wejściem w życie musi być skontrolowane przez wojewodę. Ten najczęściej nie dokonuje skrupulatnej analizy przesłanych […]

Formy prawne działalności gospodarczej – spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka, która jest regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jest ona powoływana przez partnerów (wspólników) w celu wykonywania przez nich wolnego zawodu. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Spółka partnerska nie ogranicza się do wykonywania jednego zawodu. Przykładem tego może być spółka zakładana przez adwokatów i […]

Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – nadzorca i zarządca

W postępowaniu restrukturyzacyjnym konieczny jest udział osoby, która będzie kontrolowała bądź zastępowała dłużnika w zarządzaniu jego majątkiem. To, czy w danym postępowaniu będzie występował nadzorca czy zarządca, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej procedury restrukturyzacyjnej. Nadzorca i zarządca – kto może pełnić te funkcje?  Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która […]

Nowy system orzekania o niepełnosprawności

Rzecznik apeluje do prezes ZUS w sprawie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności. O ustanowienie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Powinien on określać zindywidualizowane wsparcie potrzebne danej osobie z niepełnosprawnością i skupiać się na jej potencjale, a nie na dysfunkcjach Rzecznik […]

Nowa ustawa reprywatyzacyjna gwarancją praw konstytucyjnych obywateli

Adam Bodnar odpowiedział na pismo prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie konieczności uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, która w szczególności rozwiązywałaby problemy nieruchomości warszawskich objętych tzw. dekretem Bieruta z  26 października 1945 r. Prezydent stolicy skierowała je 6 kwietnia 2018 r. do prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów, premiera oraz […]

RPO pyta o ustawę o biegłych sądowych

Sędziowie zbyt często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych sądowych, bez ich samodzielnej i krytycznej analizy – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem całościowa ustawa o biegłych sądowych zapewniłaby właściwe gwarancje konstytucyjnego prawa do sądu. Ministerstwo Sprawiedliwości milczy na temat ustawy, choć dwa lata temu informowało o rozpoczęciu prac nad […]

Ostatnie wyroki dotyczące konsumentów

Dolz Finance, Polkomtel, Telekomunikacja Novum. To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów. Opisane wyroki dotyczą decyzji z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.  Dolz Finance – sygn. XVII AmA 52/16 Pierwszy z wyroków dotyczy decyzji z maja 2016 r. Prezes UOKiK uznał, że Przedsiębiorstwo […]

Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – sąd restrukturyzacyjny

Pozytywne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego jest uzależnione od wielu czynników, również od sprawnego działania sądu, który pełni kluczową funkcję w przedmiotowym postępowaniu. Sąd Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sąd restrukturyzacyjny orzeka w składzie jednego sędziego. Są jednak sytuacje, w których sytuacja ta jest nieco […]

Przetwarzanie danych osobowych przez kościół i inne związki wyznaniowe

19 października 2017 r. RPO skierował do NSA wniosek, w którym wyliczał  orzeczenia sądów administracyjnych interpretujące na trzy sposoby to, jak GIODO ma ustalać czy skarżący w postępowaniu jest, czy też nie jest, członkiem kościoła. Od jednoznacznego ustalenia tego faktu zależy zakres kompetencji GIODO wobec danego kościoła czy związku wyznaniowego. […]