Prawo Administracyjne

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zarządzenie pokontrolne jako akt o charakterze władczym organu administracji publicznej. Wymogi treściowe zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne jest aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej. Mowa o nim w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Akt ten nakłada na adresata określone obowiązki. Do zarządzenia pokontrolnego, w zakresie jego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, należy przykładać taką samą wagę jak […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Obiektywny charakter odpowiedzialności administracyjnej za usunięcie drzew

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11.10.2018 roku mówi jednoznacznie. Dla wystąpienia bezprawia administracyjnego wystarczające jest wykazanie związku przyczynowego między działaniem podmiotu a wycięciem drzew, spowodowanego działaniem posiadacza danej nieruchomości. Odpowiedzialność ta została zobiektywizowana. Dla jej oceny nie ma zatem znaczenia, czy posiadacz nieruchomości dokonał wycięcia osobiście, czy też […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Własności Intelektualnej

Odmiana roślin jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 lipca 2018 r. stwierdził, że utwór stanowiący przedmiot prawa autorskiego, mimo iż zdefiniowany zarówno w prawie polskim, jak i w większości ustawodawstw obcych w sposób szeroki, nie mieści w swoim zakresie odmian roślin. Na przeszkodzie temu stoi przede wszystkim […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalność wniesienia odwołania

W dniu 18 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie dotyczące niedopuszczalności wniesienia odwołania. W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy (dalej jako „skarżący”) na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz decyzji […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Notariusz z nieukończoną aplikacją? To możliwe

Żeby trafić do liceum, trzeba przejść przez wszystkie klasy podstawówki. Maturę napisze tylko i wyłącznie ten, kto zostanie do niej dopuszczony po zaliczeniu przedmiotów wymaganych licealnym programem. Pracy licencjackiej i magisterskiej nie obroni ten, kto będzie miał zaległości na studiach i nie uzyska absolutorium. Wydawać by się mogło, że tak […]

Prawo Administracyjne

Jest decyzja sądu w sprawie marszu niepodleglosci

W środę na łamach naszego portalu informowaliśmy o decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która działając na podstawie przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach, postanowiła zakazać organizacji Marszu Niepodległości który miał odbyć się w dniu 11 listopada 2018 r. Sprawa jednak doczekała się rozwoju. Odwołanie organizatorów marszu Organizatorzy nie zgodzili się z decyzją Pani […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Obalenie domniemania, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 4 lipca 2018 r. stwierdził, że wynikające z art. 3 pkt 19 ustawy z 2012 r. o odpadach domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na danej nieruchomości, zostało wprowadzone w celu uniknięcia sytuacji, gdy brak jest podmiotu odpowiedzialnego za […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Prawo zwierzęcia do odpowiedniego traktowania przez ludzi

Materialnoprawną podstawę odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi stanowią przepisy art. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Podstawowy cel, a zarazem dyrektywę interpretacyjną, którą trzeba uwzględniać przy dokonywaniu wykładni ustawy o ochronie zwierząt, znajdziemy w art. 1 ust. 1. Stanowi on, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Przewlekłość postępowania – na skutek działania strony

W przedmiotowej sprawie okres od wpłynięcia skargi do WSA do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania sądowego wynosił ponad 2,5 roku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można jednak uznać skargi za zasadną. Niewątpliwie w tym przypadku to skarżąca doprowadziła do tego, że postępowanie było długotrwałe, skoro składała liczne wnioski i zażalenia. […]

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Problematyka wariantów realizacji przedsięwzięcia zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Raport ten powinien mieć charakter kompleksowy. Przede wszystkim musi się on odnosić się do wszystkich potencjalnych wymagań ujętych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji […]