Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Twoje dziecko znajduje się pod opieką innych? Chcesz je odzyskać na święta? Sporządź odpowiedni wniosek!

Życie układa różne scenariusze. Nie w każdym z nich widnieje życiorys pełnej, szczęśliwej rodziny. Zdarza się i tak, że dziecko musi zostać przekazane do placówki wychowawczej. Mowa tu najczęściej o „Domach Dziecka” lub zakładach poprawczych. Może też się znaleźć w rodzinie zastępczej. W okresie świąt mimo wielu trudności, problemów i […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, Umowy - Generator umów

Pozew o rozwód – jak napisać? Gdzie złożyć? Ile kosztuje?

W jaki sposób możemy zakończyć dotychczasowy związek małżeński? Ostateczną drogą jest rozwód, czyli rozwiązanie przez sąd dotychczasowego związku małżeńskiego, na wniosek jednego, bądź też obojga małżonków. Gdzie złożyć pozew o rozwód? Każdy pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osób chcących zakończyć swoje małżeństwo. […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakup nieruchomości przez małżonków – czy zawsze należy do majątku wspólnego ?

Czy rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje reżim ustawowej wspólności majątkowej, w części ze środków pochodzących z majątku odrębnego jednego z małżonków a w części z ich majątku wspólnego wchodzi w całości do majątku wspólnego, czy też wchodzi do tego z majątków, z którego pochodzi większa część […]

Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Będzie poprawa w egzekucji alimentów – „pakiet alimentacyjny” przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przedłożył go minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort w projekcie przewidział wprowadzenie rozwiązań, które służyć będą poprawieniu ściągalności alimentów. Projekt jest realizacją tzw. „pakietu alimentacyjnego” przyjętego przez rząd w 2017 roku. Jakie zmiany czekają dłużników alimentacyjnych? Wśród […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokal jako majątek odrębny małżonka

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1995 r. jednak nadal pozostaje aktualna. Sąd Najwyższy wskazuje, że jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,.należące do majątku odrębnego małżonka, zostanie w czasie trwania wspólności ustawowej przekształcone na prawo własnościowe,.a wymagany wkład budowlany uzupełni osoba trzecia na podstawie umowy mającej charakter umowy o spadek […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Świadczenie pomocy małżonkowi, który prowadzi działalność gospodarczą

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczący: Ograniczania możliwości korzystania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z pomocy małżonka w tej działalności; Świadczenie pomocy małżonkowi, który prowadzi działalność gospodarczą. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2008 r., II UK 286/07, wskazał, że ustawa systemowa […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, Prawo Unijne

Zakaz dyskryminacji

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 28 maja 2013 r. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zakaz dyskryminacji. Brak możliwości zachowania przez kobietę nazwiska rodowego po ślubie. (7971/07) Skarżąca podniosła, iż władze odmówiły jej pozwolenia na zachowanie swego nazwiska panieńskiego po zawarciu małżeństwa, podczas gdy prawo pozwanego Państwa pozwala […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, Prawo Unijne

Zawarcie małżeństwa w zakładzie karnym

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie dotyczące kwestii: prawa do zawarcia małżeństwa; Prawa do wolności osobistej; Zawarcia małżeństwa przez pozbawionego wolności z osobą pokrzywdzoną w postępowaniu karnym, które toczy się przeciwko niemu. Artykuł 12 Konwencji zapewnia podstawowe prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Wykonanie prawa do […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Unieważnienie małżeństwa

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą skutecznego unieważnienia małżeństwa. Wskazał, iż nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą. Ocena zasadności zarzutu naruszenia art. 13 § 2 k.r.o., które – zdaniem autora kasacji – nastąpiło wskutek uznania przez Sąd Apelacyjny, […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący ustalenia nieistnienia małżeństwa z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z powodu pozostawania w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Według Sądu Najwyższego nie można żądać ustalenia nieistnienia małżeństwa (art. 2 k.r.o.) z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek […]