Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Unieważnienie małżeństwa

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą skutecznego unieważnienia małżeństwa. Wskazał, iż nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą. Ocena zasadności zarzutu naruszenia art. 13 § 2 k.r.o., które – zdaniem autora kasacji – nastąpiło wskutek uznania przez Sąd Apelacyjny, […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący ustalenia nieistnienia małżeństwa z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z powodu pozostawania w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Według Sądu Najwyższego nie można żądać ustalenia nieistnienia małżeństwa (art. 2 k.r.o.) z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi o odpowiedzialności solidarnej obu małżonków jedynie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.), a nie […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Udział małżonka w majątku wspólnym

W dniu 8 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące przesłanek ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Artykuł 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  dotyczy udziałów w majątku wspólnym i brzmi następująco: 1.  Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. 2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Współpraca małżonków przy działalności gospodarczej

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wypowiedział się w związku z zagadnieniami: skuteczności zarzutu naruszenia przez sąd zasady swobodnej oceny dowodów; cech pojęcia „współpraca przy działalności gospodarczej”, o której mowa w 8 ust. 11 u.s.u.s.; prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych; zgłoszenia osoby bliskiej do ubezpieczeń, jako osoby współpracującej, […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny. Stanie się tak, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązek alimentacyjny ma uzasadnienie w istniejącym wcześniej stosunku małżeństwa. Obowiązek ten pozwala realizować cel ekonomiczny małżeństwa, jakim jest zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Opieka naprzemienna a świadczenie 500+

Burmistrz odmówił przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na syna 500 plus w okresie zasiłkowym 2017 – 2018. Organ I instancji przyjął, nie ustalając wysokości dochodów w rodzinie, że syn wnioskodawcy jest jego pierwszym dzieckiem. W odwołaniu od decyzji Burmistrza wnioskodawca zakwestionował: nieuwzględnienie w stanie rodzinnym dwóch dzieci z poprzedniego małżeństwa […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Chronimy prawa polskich dzieci – ruszają nowe sądy specjalistyczne

27 sierpnia weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce. Tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych. Zmieniamy […]