Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alfabet prawa: I jak intercyza

Po zawarciu związku małżeńskiego dwoje ludzi ślubuję sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Polskie prawo dodaje od siebie kolejne zobowiązanie w postaci wspólności majątkowej. Często zakochani nie myślą o jej rozdzieleniu, szczególnie że nie brzmi to zbyt pozytywnie. Warto jednak bliżej poznać tę instytucję, zarówno jej pozytywne, jak i negatywne […]

Separacja prawna małżonków

Instytucja separacji została uregulowana w art. 611-616 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podkreślić trzeba, że separacja prawna różni się od separacji faktycznej, która polega na oddzielnym zamieszkiwaniu małżonków bez przeprowadzenia postępowania sądowego i nie wywołuje żadnych skutków w sferze ich praw i obowiązków. Separacja orzekana przez sądy nie jest warunkiem koniecznym […]

Co moje to i Twoje? Czyli o ustrojach majątkowych w małżeństwie

Podobno wspólny kredyt wiąże bardziej niż związek małżeński. Planowanie zarządzania finansami może okazać się nie lada problemem, jeżeli atmosfera między małżonkami zaczyna się psuć. Czy faktycznie wszystko w małżeństwie jest wspólne? Oraz jakie opcje zarządzania wspólnym lub własnym majątkiem w małżeństwie przewidział ustawodawca?   Ustrój wspólności ustawowej Czyli najczęstszy ustrój […]

Zatrudnianie opiekunki bez opłacania składek

Każda osoba chcąca zatrudnić opiekunkę do swojego dziecka powinna podpisać z nią umowę. Jest to o tyle korzystne, że składki finansuje budżet państwa. Dzięki temu niania otrzymuje pokrycie kosztów za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Co jest równoznaczne z zabezpieczeniem na przyszłość. Zakład ubezpieczeń społecznych informuje, że Państwo finansuje składki po […]

Nowe stawki zasiłków rodzinnych

W dniu 1 listopada 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Zmienią się między innymi stawki zasiłku rodzinnego obowiązujące do 31 października 2018r. oraz wysokość dodatków do zasiłków. Wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie: – 95,00 zł […]

Renta rodzina – czym jest, komu przysługuje i ile wynosi

Rentę rodzinną może otrzymać każda uprawniona osoba z rodziny, której członek w chwili swojej śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z powodu stwierdzonej niezdolności do pracy. Do otrzymania tego świadczenia kwalifikuje się również osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne do chwili śmierci. Zakład Ubezpieczeń […]

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego? Czy możliwe jest uznanie ojcostwa? Jakie możliwości prawne przewiduje polski ustawodawca?

Na gruncie polskiego prawa rodzinnego istnieją dwie alternatywy uznania ojcostwa w sytuacji, gdy dziecko pochodzi ze związku poza małżeńskiego: pierwszym z nich jest tryb administracyjny, drugi zaś jest to tryb sądowy. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do uznania ojcostwa dziecka zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi? Dzieje […]

Podwyższone świadczenie emerytalne

29 września 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany odnoszą się do osób będących rencistami z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z nowym zapisem, takie osoby otrzymają uprawnienie do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1000 zł. W konsekwencji Celem nowelizacji […]

Czy firma przeżyje swojego właściciela?

Problem istnienia firmy (przedsiębiorstwa) po śmierci osoby fizycznej będącej jej właścicielem jest bardzo skomplikowany i od lat nie znalazł jasnego rozwiązania legislacyjnego. Sąd Najwyższy zajął się tą kwestią, wydając postanowienie w dniu 2 czerwca 2017 r. II CSK 722/16. Orzeczenie powyższe, jak i inne orzeczenia SN, wyraźnie opowiadają się za […]