Komórka na czerwonym świetle karana

Czy kierowca pojazdu stojącego przed sygnalizatorem wyświetlającym czerwony sygnał znajduje się w rochu? Czy można wówczas korzystać z telefonu komórkowego? Warto zapoznać się z wyrokiem, który zapadł 11 kwietnia 2017 roku…

W ciekawym procesie, który toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieście w dniu 11 kwietnia 2017 r. zapadł wyrok XI W 5824/16 .

Nie pomogła nawet automatyczna skrzynia biegów

Sąd skazał za wykroczenie kierowcę prowadzącego rozmowę telefoniczną z samochodu, który zatrzymał się na czerwonym świetle.

Treść wyroku

Zgodnie z treścią wyroku:

W ocenie sądu nie sposób zgodzić z twierdzeniem, iż kierowca pojazdu stojącego przed sygnalizatorem świetlnym wyświetlającym czerwony sygnał nie znajduje się w ruchu i nie stwarza zagrożenia, w związku z czym może korzystać z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym brak jest legalnej definicji określającej, kiedy pojazd znajduju się w trakcie (podczas) jazdy. Można jednak tutaj znaleźć definicję zatrzymania – art. 2 pkt 29, za które uznaje się unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Musi ono trwać nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Z powyższego wprost wynika, że „faktyczne” zatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem i oczekiwanie na zmianę świateł nie jest tożsame z zatrzymaniem pojazdu oznaczającym jego unieruchomienie. Tym samym nie można mówić o wyłączeniu pojazdu z ruchu, z jazdy. W związku z powyższym w ocenie sądu „faktyczne” zatrzymanie pojazdu w oczekiwaniu na zmianę świateł nie oznacza, iż samochód nie jest w ruchu, podczas jazdy. Nie zostaje on bowiem unieruchomiony poprzez wyłączenie silnika, zaś po zmianie świateł jazda będzie kontynuowana. Ponadto bezspornym jest przecież, że w trakcie oczekiwania na zmianę świateł kierowca pojazdu jest w dalszym ciągu kierującym pojazdem. Takiego właśnie podmiotu dotyczy zakaz określony w art. 45 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy.