Kontakt z KRS przez internet – zmiana ustawy przyjęta przez Radę Ministrów

16 listopada 2017
hello world!

14 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy on nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw.

Zmiany mają na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowania rejestrowego. Odtąd kontakt z sądem ma stać się łatwiejszy.

Sprawniej i skuteczniej

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Rady Ministrów usprawnienie systemu ma być możliwe dzięki:

  • wprowadzeniu obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego od 1 marca 2020 r.;
  • elektronicznemu kontaktowi z sądem rejestrowym (dotyczy np. wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych, składania pism oraz środków zaskarżenia drogą elektroniczną) – co wyeliminuje konieczność osobistego kontaktu wnioskodawcy z sądem;
  • prowadzeniu od 1 marca 2020 r. akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępnianiu ich w takiej postaci w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;
  • wprowadzeniu obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych;
  • likwidacji obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i automatycznemu przekazywaniu sprawozdania finansowego z KRS do Ministerstwa Finansów;
  • stworzeniu elektronicznego repozytorium aktów i protokołów notarialnych, z którego elektroniczne wypisy aktów i protokołów notarialnych będą automatycznie przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dołączane do wniosku (bez konieczności fizycznego złożenia przez stronę);
  • technicznemu powiązaniu systemu, w którym składane są wnioski w formie elektronicznej z systemem wpisów (obecnie wymaga to drukowania i przepisywania wniosków w sądzie);
  • integracji Krajowego Rejestru Sądowego z systemem BRIS (implementacja unijnej dyrektywy).

Od kiedy nowe prawo?

Nowe prawo ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.  Wyjątek mają stanowić pewne przepisy, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

chevron-down
Copy link