Jak odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

20 sierpnia 2018
hello world!

Regulacje prawne dotyczące praw konsumenta w związku z zawarciem umowy kredytu zostały uregulowane w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Zgodnie z art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowo jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki. Ma na to 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby).

Termin odstąpienia od umowy

Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki. Wyjątkiem są odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu- art. 54 ustawy o kredycie konsumenckim.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia.

Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30.

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby).

Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Elementy umowy o kredyt konsumencki

Umowa o kredyt konsumencki powinna określać:

  • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
  • rodzaj kredytu;
  • czas obowiązywania umowy;
  • całkowitą kwotę kredytu;
  • terminy i sposób wypłaty kredytu;
  • stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
  • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki. Wyjątkiem są odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

 

Potrzebujesz wzoru odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć go w naszym Generatorze Umów.

chevron-down
Copy link