Łatwiejsze zgłaszanie znaków towarowych

23 sierpnia 2019
hello world!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Akt ten określa rodzaje znaków towarowych i sposób ich przedstawienia. Zmiany mają na celu ułatwienie zgłaszania znaków towarowych.

Rozporządzenie ma na celu między innymi dostosowanie wymogów zgłaszania znaków towarowych do nowelizacji prawa własności przemysłowej. Zmieniona ustawa obowiązuje od 16 marca 2019 roku. Nowela zniosła między innymi wymóg graficznego przedstawienia zgłaszanego znaku towarowego. To pomoże w zgłoszeniu np. znaku zapachowego.

Znaki towarowe – rodzaje przewidziane w rozporządzeniu

Rozporządzenie przewiduje dziesięć kategorii znaków towarowych. W paragrafie 6 rozporządzenia czytamy zatem o znakach:

 • słownych, przedstawianych w standardowym zapisie i układzie, bez elementów graficznych i kolorów,
 • graficznych lub słowno-graficznych, przedstawianych poprzez złożenie reprodukcji oznaczenia przedstawiającej wszystkie jego elementy oraz – w stosownych przypadkach – kolory,
 • przestrzennych, przedstawianych poprzez złożenie reprodukcji graficznej kształtu, w tym obrazów wygenerowanych komputerowo, albo fotografii. Reprodukcja graficzna lub fotograficzna może zawierać różne ujęcia umieszczone obok siebie,
 • pozycyjnych, przedstawianych poprzez złożenie reprodukcji, która ma odpowiednio określać pozycję znaku i jego rozmiar lub proporcje w odniesieniu do danego towaru,
 • znaki stanowiące deseń, przedstawiane poprzez złożenie reprodukcji pokazującej powtarzający się układ elementów tworzących deseń,
 • będące kolorem lub zestawieniem kolorów, przedstawiane odpowiednio poprzez:
  • złożenie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem tego koloru poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru albo poprzez
  • złożenie reprodukcji pokazującej ułożenie zestawienia kolorów w jednolity i z góry ustalony sposób wraz ze wskazaniem tych kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu kolorów;
 • dźwiękowych, przedstawianych poprzez złożenie pliku dźwiękowego odtwarzającego dźwięk lub zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane),
 • ruchomych, przedstawianych poprzez złożenie pliku video lub poprzez szereg sekwencyjnych obrazów nieruchomych ilustrujących ruch lub zmianę pozycji, umieszczonych obok siebie,
 • multimedialnych, przedstawianych poprzez złożenie pliku audiowizualnego zawierającego zestawienie obrazów i dźwięku,
 • holograficznych, przedstawianych poprzez złożenie pliku video lub reprodukcji graficznej lub fotograficznej zawierającej widoki, umieszczone obok siebie, niezbędne do wystarczającego zidentyfikowania efektu holograficznego w całości.

Przeczytaj również:
Znak towarowy – pojęcie, funkcje i ochrona

Co jeśli znak towarowy nie mieści się w żadnej kategorii?

Znak towarowy nie mieszczący się w żadnej z powyższych kategorii może być przedstawiony w dowolnej formie. Ważne jest, żeby znak można było odtworzyć w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Ma to na celu umożliwienie ustalenia, jaka ochrona i na jakim przedmiocie została udzielona uprawnionemu. Nie wiadomo jednak póki co, jak dokładnie ma to wyglądać. Urząd Patentowy RP poinformował jedynie, że każde oznaczenie, na które ma być udzielone prawo ochronne, powinno posiadać zdolność odróżniającą oraz być postrzegane za pomocą jednolitego aktu poznawczego. Jednak specjaliści w tym zakresie widzą w tym szansę na ułatwienie drogi do zgłaszania nowych znaków, na przykład smakowych i zapachowych.

Szczegółowe wymagania ogłosi Urząd Patentowy

Zgodnie z rozporządzeniem Urząd Patentowy RP zyska prawo do ogłaszania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" szczegółowych wymagań dotyczących opisu znaku towarowego. Będzie też mógł wskazać, w jakim rodzaju plików można będzie zgłosić znak (np. mp3, jpg, pdf itp). Ponieważ są to kwestie czysto techniczne, które mogą ulegać częstym zmianom, umieszczenie ich bezpośrednio w rozporządzeniu jest bezcelowe.

Zgodnie z rozporządzeniem skróceniu ulegnie również termin na opublikowanie informacji o zgłoszeniu znaku. Urząd będzie miał na to 14 dni.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

chevron-down
Copy link