Metoda podzielonej płatności w VAT

Już niebawem, bo 1 kwietnia, ma wejść w życie metoda podzielonej płatności (spilt payment) w VAT. Metoda ta ma stanowić narzędzie w rękach fiskusa w zwalczaniu wyłudzeń podatku VAT, uszczelniając system podatkowy. Czy nowy mechanizm okaże się skuteczny? Warto wiedzieć, kto może na nim skorzystać…

Dostawcy towarów oraz świadczący usługi opodatkowane podatkiem VAT od kwietnia 2018 r. otrzymają na swój rachunek bankowy zapłatę za dostarczony towar lub wykonane usługi w kwocie netto. Pozostałą płatność (kwotę podatku VAT) otrzymają na specjalny rachunek bankowy VAT. Oczywiście dostawcy ci będą mogli nadal otrzymywać całość płatności na dotychczasowych zasadach. Niemniej jednak o tym zadecyduje nabywca ich towarów lub usług. Nabywca, czyli ten, który będzie dokonywał płatności.

Konsekwencje zarówno dla nabywcy jak i dostawcy

Proponowane w nowelizacji rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług. Niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie mogła być płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Pozostała zapłata natomiast, odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, będzie płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Rachunek VAT w praktyce

Rachunek VAT będzie zakładany przez banki dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy (dla każdego przedsiębiorcy). Będzie się to działo bez konieczności zmiany umowy z bankiem (bez konieczności podjęcia w tym zakresie inicjatywy przez posiadacza rachunku). Podatnik – nabywca w dalszym ciągu będzie wypełniał jeden dokument, tj. komunikat przelewu, na którym wskazane będą dwie kwoty: kwota wartości sprzedaży brutto oraz kwota podatku. Bank dokona natomiast czynności mających na celu przekazanie wpłacanej kwoty na właściwe konta podatnika – dostawcy, a mianowicie kwotę wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy w banku, zaś kwotę podatku na rachunek VAT podatnika – dostawcy. Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT będą własnością podatnika – dostawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony.

Środki ostrożności

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Przekazanie środków dokonywane by było wyłącznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez właściwe organy podatkowe. W ten sposób „uwalniane” byłyby wyłącznie „bezpieczne” z punktu widzenia fiskusa środki finansowe.

Kto najbardziej skorzysta?

Podstawową korzyścią z zastosowania przez podatnika w swoich rozliczeniach metody split payment będzie przyjęcie domniemania, że podatnik dochował należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Tym samym podatnik ograniczy ryzyko posądzenia go o współpracę z oszustami podatkowymi, co będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach narażonych na oszustwa podatkowe.