Komu przysługuje nagroda jubileuszowa i w jakiej wysokości?

23 grudnia 2020
hello world!

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom z tytułu okrągłej rocznicy pracy. Nie jest ona jednak przyznawana wszystkim pracownikom. Komu więc przysługuje i w jakiej wysokości?

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody nabywają pracownicy, którzy zatrudnieni są w sferze budżetowej. Grupy zawodowe, którym w świetle przepisów przysługują nagrody jubileuszowe z „urzędu”, to:

 • nauczyciele (w tym nauczyciele akademiccy),
 • pracownicy – samorządowi, służby zdrowia, służby cywilnej, urzędów skarbowych, instytucji kultury,
 • górnicy,
 • pocztowcy,
 • bibliotekarze.

Wysokość nagrody jubileuszowej

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Jeżeli natomiast dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jego wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 537), urzędnikom państwowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości, która zależy od przepracowanych lat pracy:

 • 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 • 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość nagrody jubileuszowej rośnie zatem wraz z osiągnięciem kolejnego pułapu stażu pracy. Do stażu wlicza się przy tym wszystkie okresy zatrudnienia pracownika, okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego czy pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Poza okresami, które wlicza się do stażu pracy, pozostaje zaś czas prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Inaczej mówiąc, uprawnienia do nagrody jubileuszowej nabywa się za okresy związane ze świadczeniem pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, stosunek powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielcza umowa o pracę). Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.) jest aktem prawnym szczegółowo regulującym kwestie prawa do nagrody jubileuszowej. Zgodnie z § 11 rozporządzenia, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Natomiast w przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

Wypłata nagrody jubileuszowej

Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. Jeżeli natomiast w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji – niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej. Z kolei w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

Nagrody jubileuszowe w prywatnych firmach

Co do zasady nagrody jubileuszowe ustawowo przypisane są pracownikom jednostek budżetowych. Natomiast jeśli szefostwo firmy prywatnej zdecyduje się przyznawać nagrody jubileuszowe, wówczas odpowiednie zapisy muszą znaleźć się w regulaminie przedsiębiorstwa. To na ich podstawie bowiem wszyscy pracownicy z odpowiednim stażem, spełniający określone warunki, mają szansę otrzymać taką nagrodę. Nagroda jubileuszowa bywa także ustalana w ramach układu zbiorowego pracy, zatem na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju porozumienie określa zasady wynagradzania zespołu, ale również przyznawania innych gratyfikacji, w tym nagrody jubileuszowej.

Czy nagroda jubileuszowa może się przedawnić?

Pracownik, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej, powinien ją otrzymać w dniu następującym po upływie okresu zatrudnienia, który uprawnia do otrzymania tejże nagrody. Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po 3 latach od dnia jej wymagalności. Chociaż Kodeks pracy nie precyzuje zasad dotyczących ustalania nagród jubileuszowych, to jednak zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

chevron-down
Copy link