Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Nowe zasady rozliczania korekt VAT

Spis treści
rozwiń spis treści

Od początku 2021 r. zmianie uległy zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Zniesiony został formalny obowiązek otrzymania faktury korygującej jako warunek umożliwiający skorygowanie podatku VAT. W chwili obecnej to nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje obowiązek korekty VAT należnego i naliczonego.

Faktury korygujące in minus – jak było do tej pory?

Do końca 2020 r. podatnik VAT, który wystawił fakturę, a następnie ją skorygował, z obniżeniem podstawy opodatkowania musiał czekać aż do momentu otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Zgodnie z nieobowiązującą już treścią ust. 13 art. 29a ustawy o VAT obniżenia podstawy opodatkowania dokonywało się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. 

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus

W art. 29a ust. 13 ustawy o VAT zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Obecna treść ust. 13 art. 29a ustawy o VAT umożliwia podatnikowi dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej. Jest jednak pewien warunek. Z posiadanej przez niego dokumentacji musi wynikać, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług określone w fakturze korygującej. Faktura korygująca jest zaś zgodna z tą posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy podatnik nie posiada dokumentacji w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za ten okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Odejście od wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących oznacza, że podatnik powinien posiadać inne dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania. Chodzi tutaj o dokumenty handlowe potwierdzające, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji. Do takich dokumentów należą np. korespondencja e-mail, aneks do umowy, dowód zapłat.

Odpowiedniej modyfikacji uległ również art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Co zatem przewiduje obecnie ten przepis? Nabywca towaru lub usługi, w przypadku wystawienia przez jego kontrahenta faktury korygującej pomniejszającej podstawę opodatkowania (faktura korygująca in minus), jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione (w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze).

Od kiedy obowiązują nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus?

Zasady wynikające z nowego brzmienia art. 29a ust. 13 ustawy o VAT obowiązują podatników w odniesieniu do faktur wystawionych od 1 stycznia 2021 r. W przypadku faktur korygujących wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. i nierozliczonych przed tą datą zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Co w przypadku przedsiębiorców, którzy chcieliby stosować dotychczasowe rozwiązania, bazujące na obowiązku otrzymania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej i związane z tym przepisy dotyczące obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego w dotychczasowym brzmieniu? Przepisy przejściowe przewidują, że istnieje taka możliwość do końca 2021 r. By móc zastosować takie rozwiązanie, należy jednak spełnić pewien warunek. Chodzi o zawarcie w tym zakresie na piśmie stosownego porozumienia pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Należy to zrobić przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

Przeczytaj również: Faktury – kiedy grozi nam odpowiedzialność karnoskarbowa?

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career