Nowe zasady transportu odpadów

24 stycznia weszło w życie Rozporządzenie z 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zgodnie z nim pojazdy przewożące odpady muszą posiadać odpowiednie oznaczenia, a przewożone odpady muszą być ujęte w odpowiedniej dokumentacji.

Przewóz odpadów i odpadów niebezpiecznych

Ważną informacją jest to, że przepisów wchodzącego w życie rozporządzenia nie stosuje się do przewozu odpadów niebezpiecznych. Te – jak do tej pory – podlegają przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tzw. przepisom ADR.

Jednocześnie rozporządzenie dopuściło jednoczesny transport zwykłych odpadów oraz odpadów niebezpiecznych. Jednym warunkiem jest to, żeby nie doszło to kontaktu tych nieczystości.

Ponadto przewożący odpady musi zabezpieczyć je w taki sposób, aby nie doszło do ich wycieku, wysypu czy też pylenia poza środek transportu. Powinien też do minimum ograniczyć uciążliwość związaną z nieprzyjemnymi zapachami.

Transport musi się również odbywać w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

Odpady i ich dokumentacja

Rozporządzenie określa precyzyjnie, jakie dokumenty muszą zostać sporządzone przy przewozie odpadów. Muszą one potwierdzać ich rodzaj oraz dane zlecającego transport. W przypadku, gdy mamy do czynienia z odpadami komunalnymi, które odbierane są od właścicieli nieruchomości, dokumentacja musi zawierać ponadto dane gminy, z której terenu są odbierane.

Dokumentem potwierdzającym rodzaj odpadów może być:

– karta przekazania odpadów,

– faktura sprzedaży odpadów,

– podstawowa charakterystyka odpadów,

– dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów,

– w sytuacji braku dokumentów wskazanych powyżej – inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów.

Potwierdzeniem danych zlecającego transport może być na przykład pieczątka firmy.

Oznakowanie pojazdów

Rozporządzenie wprowadza również konieczność oznakowania pojazdów transportujących odpady. Zgodnie z nowymi przepisami krajowy transport odpadów musi być oznaczony tablicą koloru białego z umieszczonym na niej napisem „ODPADY”. Tablica musi znajdować się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni.

W przypadku transgranicznego transportu odpadów, zamiast tabliczki z napisem „ODPADY” umieszcza się oznakowanie z wielką literą „A” koloru czarnego.

Kary i wyłączenia

Ze stosowania nowych przepisów dotyczących oznakowania i ewidencjonowania wyłączono te przypadki, w których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadów oraz podmioty transportujące odpady inne niż niebezpieczne w ilości mniejszej niż 100 kg.

Jeśli transportujący odpady obowiązany do stosowania przepisów rozporządzenia nie zastosuje się do nich, może być wobec niego orzeczona kara grzywny albo aresztu.