Nowe źródło przychodów z zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie przewidywała do tej pory wyodrębnienia poszczególnych źródeł przychodów i odrębnych zasad ich opodatkowania. Taki podział występuje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), gdzie w zależności od źródła przychodów (działalność gospodarcza, stosunek pracy, prawa majątkowe, zyski z kapitałów pieniężnych), przewidziane zostały inne zasady opodatkowania, ustalania kosztów uzyskania przychodów, czy też ewentualnego poboru podatku przez płatnika.

W jakim celu wyodrębniono zatem nowe źródło przychodów w ustawie o CIT?

Spółki kapitałowe (podlegające ustawie o CIT) działają najczęściej w ramach grup kapitałowych, a co za tym idzie osiągają dochody nie tylko z działalności operacyjnej (z własnej działalności gospodarczej) ale również dochody z udziału w zyskach swoich podmiotów powiązanych, w których posiadają udziały (m. in. dywidenda wypłacana przez spółkę powiązaną). Do tej pory możliwa była zatem sytuacja, w której spółka kapitałowa, pomimo że osiągała wysokie dochody z zysków kapitałowych (np. dochody z dywidendy), nie płaciła podatku, ponieważ dochód ten był konsumowany przez stratę poniesioną na działalności operacyjnej. Możliwa była również sytuacja odwrotna. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o CIT zwrócono uwagę na niepożądany mechanizm optymalizacyjny polegający na sztucznym kreowaniu straty w operacjach gospodarczych dokonywanych z użyciem posiadanego majątku i obniżanie o wysokość takiej straty dochodów wygenerowanych w następstwie prowadzenia podstawowej działalności (działalności operacyjnej).

Nowy art. 7b ustawy o CIT

Wprowadzona na początku 2018 r. nowelizacja ustawy o CIT rozgranicza źródła przychodów („z zysków kapitałowych” oraz „ogólne”) i nakazuje odrębnie określać przez podatnika uzyskany z tych źródeł wynik podatkowy – dochód bądź stratę. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu z innymi dochodami (stratami) zaliczanymi do zysków kapitałowych. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów (np. dochodu uzyskanego z dywidendy nie będzie można pomniejszyć o stratę poniesioną w ramach działalności operacyjnej). O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle przychodów podatnik będzie mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Katalog przychodów wchodzących do źródła z zysków kapitałowych (art. 7b ustawy o CIT) obejmuje dywidendy oraz pozostałe przychody zawarte dotychczas w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, który został uchylony (przychody z umorzenia udziałów, wartość niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową). Ponadto katalog przychodów z zysków kapitałowych obejmuje przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych, jak również przychody z praw majątkowych z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych.

Zasady dotyczące podziału źródeł przychodów znajdować będą zastosowanie również w przypadku dochodów (strat) uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych (pisaliśmy o tym tutaj). Konieczności wyodrębniania źródeł przychód nie będą podlegać banki i inne instytucje finansowe, dla których przychody wymienione w art. 7b ustawy o CIT stanowią przedmiot podstawowej działalności gospodarczej.