Zmiana prawa dot. zwierząt gospodarskich

6 marca 2018
hello world!

6 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra ds. rolnictwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Akt prawny określa wymagania BHP oparte o przepisy dot. organizacji hodowli i rozrodu ww. zwierząt.

Czym jest obsługa zwierząt?

Są to wszelkie czynności związane z chowem, hodowlą, jak i użytkowaniem zwierząt. W tym pojęciu kryje się również wykonywanie prac codziennych lub okresowych związanych z "karmieniem, pojeniem, dojeniem, rozrodem, wymianą ściółki, pomocą podczas zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, pielęgnacją i transportem."

Pomieszczenia dla zwierząt

Rozporządzenie określa, jakie kryteria muszą spełniać pomieszczenia inwentarskie służące do utrzymywania ww. zwierząt. Przede wszystkim mają być czyste, a takiemu stanowi rzeczy mają służyć:

 1. przeciwdziałanie zagrzybianiu ścian oraz sufitów;
 2. używanie oświetlenia zapewniającego bezpieczną pracę;
 3. wydzielenie specjalnego miejsca na składowanie urządzeń, narzędzi, odzieży, a także maszyn;
 4. zainstalowanie umywalki z dostępem do wody bieżącej (także ciepłej), dozownikiem zawierającym środek myjący i dezynfekujący, jak również dostarczenie na miejsce ręczników jednorazowego użytku.

Nowe lub odnawiane pomieszczenia

Każde pomieszczenie inwentarskie, które powstaje musi zostać dostosowane do nowych standardów. Mają posiadać zainstalowane urządzenia, które ułatwiają prace przy "dowozie i dozowaniu pasz, usuwaniu odchodów zwierzęcych oraz pojeniu zwierząt."

W rozporządzeniu został również podkreślony zakaz umieszczania progów w otworach drzwiowych, w przejściach, a także na ciągach komunikacyjnych. Drzwi mogą otwierać się jedynie za zewnątrz i powinny posiadać zabezpieczenie przez automatycznym zamykaniem. Każda studzienka i kanał odprowadzający ścieki musi być chroniony specjalnymi pokrywami, albo rusztem zabezpieczającym.

Akt prawny określa również takie rzeczy jak: zabezpieczenie balustrad dla pomieszczeń z poddaszem użytkowym i schodów prowadzących do kanałów udojowych. Podkreślone zostały również zasady pracy przy działaniu urządzeń posiadających silniki elektryczne.

Wspomniane wyżej zmiany dotyczą również pomieszczeń przebudowywanych.

Praca ze zwierzętami

Rozporządzenie ministra określa również sposób zachowywania się przy zwierzętach, jak również sposób ich przetrzymywania. W szczególności wymienione zostały gatunki utrzymywane w systemie otwartym, a także praca przy świniach, strusiach, lisach pospolitych, lisach polarnych, norkach amerykańskich i jenotach.

Opisano także zakazy, których przekroczenie przy ww. działaniu jest niedopuszczalne. Są to:

 1. spożywanie alkoholu, środków odurzających i psychotropowych przed i w trakcie pracy;
 2. niesygnalizowanie zwierzętom swojej obecności (zbliżenie się bez ostrzeżenia)
 3. palenie tytoniu;
 4. spożywanie posiłków;
 5. zachowanie, które może prowokować lub niepokoić zwierzę gospodarskie.

Zwierzęta niebezpieczne

Określone zostały również gatunki zaliczające się do zwierząt niebezpiecznych. Przy ich hodowli należy zachować szczególne środki ostrożności. Najważniejszymi środkami bezpieczeństwa jest obsługiwanie ich stale przez te same osoby, a także trzymanie ich oddzielnie w kojcach lub boksach (szczególnie, jak mają skłonności do kopania), z wyjątkiem lochy z prosiętami. Każde z ww. zwierząt powinno mieć także założony kaganiec, jeżeli istnieje ryzyko ugryzienia. W sytuacjach, kiedy takowe zwierzę należy przetransportować, należy robić to pojedynczo (przy jednoczesnym zastosowaniu mocnego uwiązania.

Do zwierząt niebezpiecznych należą: "buhaje, ogiery, knury, tryki, kozły, konie wykazujące skłonności do kopania i gryzienia, lochy z prosiętami, strusie utrzymywane w warunkach fermowych oraz jeleniowate". Osoby, które podczas wykonywania pracy zostały w jakiś sposób poszkodowane na skutek poturbowania lub pogryzienia (przez zwierzęta), lub zostały zranione przez przedmioty zanieczyszczone mają mieć zapewnioną niezwłoczną pomoc lekarską.

Osoby pracujące przy zwierzętach

Każda osoba, wykonująca pracę przy zwierzętach gospodarskich powinna posiadać wiedzę na temat ich zachowania i bezpiecznej obsługi. Zapewnione mają być również środki zapewniające ochronę przed wszelkimi czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi (np. bezpieczna odzież, nakrycie głowy i obuwie).

Rozporządzenie określa szczególnie typy niebezpiecznej pracy, gdzie:

 1. istnieje możliwość ukąszenia przez kleszcza;
 2. osoba pracująca ma styczność z pszczołami (pasieki)

Transport zwierząt

Przy przewozie zwierząt stosowane są przepisy "rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97". Przy każdym konwojowaniu pracownicy muszą znajdować się w miejscu oddzielonym od zwierząt gospodarskich.

 

chevron-down
Copy link