Zmiany w prawie prasowym

25 lipca 2018
/

W ostatni piątek, 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe. Zmiany, jakich dokonał ustawodawca, na pierwszy rzut oka wydają się niewielkie. Mają one jednakże dość znaczący wpływ na dalszy kształt omawianej regulacji.

Każdy, a nie tylko obywatel

Obecnie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo prasowe ma następujące brzmienie: Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji w prasie. Powyższa konstrukcja zezwala zatem na udzielenie informacji tylko obywatelom RP, co zdaniem wnioskodawców projektu, stoi w sprzeczności z art. 54 ust. 1 Konstytucji który stanowi, że: Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W powyższym przepisie po nowelizacji zniknie jedynie stwierdzenie „obywatel”. Taki zabieg legislacyjny rozszerzy katalog podmiotów uprawnionych do udzielania informacji prasie na wszystkie osoby (fizyczne, prawne jak i podmioty nieposiadające osobowości prawnej) przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odesłanie do przepisu, który nie funkcjonuje?

Ustawodawca postanowił uporządkować również regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej dziennikarza za niepowiadomienie organów ścigania, pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego (art 240 § 1 KK). Dotychczasowa regulacja odsyłała do niefunkcjonującego już Kodeksu karnego z 1969 r.

Powyższy stan rzeczy mógł w konsekwencji doprowadzić do dość niebezpiecznego procederu, a mianowicie - w przypadku wytoczenia procesu przeciwko takiemu dziennikarzowi, dochodzenie jego odpowiedzialności byłoby w znacznym stopniu utrudnione (jeśli nie uniemożliwione), ze względu na odesłanie przez ustawodawcę do ustawy karnej, która od dawna już nie funkcjonuje w obrocie prawnym.

Środki karne zamiast kar dodatkowych

Ostatnia z proponowanych zmian dotyczy treści art. 37a ustawy Prawo prasowe. Aktualnie powyższa regulacja przewiduje, że: W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego. Obecny system prawa karnego nie przewiduje stosowania kar dodatkowych, lecz środki karne enumeratywnie wymienione w art. 39 Kodeksu karnego.

Projektem zmian nowelizacji ustawy Prawo prasowe zajmie się teraz Senat na swoim posiedzeniu.