Lepsza ochrona zwierząt - nowelizacja ustawy

19 kwietnia 2018
hello world!

Zaostrzenie przepisów z dziedziny ochrony zwierząt. Od 18 kwietnia 2018 roku popełnienie przestępstwa, określonego w nowelizacji ustawy może spotkać się z wyższym wymiarem kary. Zwiększony został również nacisk na dopilnowanie środka karnego w postaci pozbawienia skazanego możliwości posiadania zwierzęcia.

Wyższy wymiar kary za cierpienie zwierzęcia

W ustawie o ochronie zwierząt zmieniony został przede wszystkim art. 35. Przepis określa konsekwencje bezpodstawnego zabicia, uśmiercenia lub uboju zwierzęcia. Wzrosły kary za czyn przestępny, jak również pojawiły się nowe przepisy.

Zgodnie z nowelizacją "kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Jest to o tyle znacząca zmiana, że z artykułu została usunięta wzmianka o grzywnie i ograniczeniu wolności. Zgodnie z tym, ustawodawca w danym przypadku przewiduje tylko jedną karę, w której wzrosła górna granica (z 2 do 3 lat) pozbawienia wolności.

W dalszej części art. 35 można zauważyć zmianę również w temacie działania ze szczególnym okrucieństwem. Przed nowelizacją kara oscylowała w granicach ustawowych nie przekraczających 3 lat pozbawienia wolności. Zmiana zaostrzyła przepis, który określa ww. karę w granicach od 3 miesięcy do 5 lat.

Ochrona zwierząt a zakaz ich posiadania

Zgodnie z prawem obowiązującym przed nowelizacją, w razie skazania za przestępstwo zabicia, uśmiercenia lub uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów sąd mógł orzec zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 15 (dawniej od roku do 10 lat). W sytuacji dot. sprawcy, który działał ze szczególnym okrucieństwem, sąd nie miał wyboru i za każdym razem musiał orzec ww. zakaz. W tym wypadku sens przepisu pozostaje taki sam. Zmiana dot. czasu trwania środka karnego i podziału na dwa oddzielne artykuły (działanie "zwykłe" i ze szczególnym okrucieństwem).

Zakaz pracy ze zwierzętami

W każdym z wyżej wspomnianych przypadków ustawodawca przewidział również dodatkową karę w postaci zakazu wykonywania zawodu, prowadzenia przedsiębiorstwa lub podejmowanie się czynności wymagających zezwolenia. Wspomniane konsekwencje dot. tych działań, które w jakikolwiek sposób związane są z wykorzystaniem zwierzęcia lub oddziaływania na nie.

W tym wypadku zmiany są również kosmetyczne i ograniczają się do rozbicia przepisu na kilka pomniejszych.  Zakazy określone w ustawie będą orzekane w latach i znajdować się będą w granicach od roku do 15 lat.

W kolejnym dodanym artykule (art. 35 ust. 4c) określone zostało, że "sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa". Nie muszą one stanowić własności sprawcy, jeżeli ich właściciel, a także inna uprawniona przez niego osoba ze względu na okoliczności mogła przewidzieć ich użycie w przestępstwie.

Ważne: W razie orzeczenia zakazu wykonywania jakiejkolwiek pracy ze zwierzętami sąd przesyła także odpis wyroku powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Nawiązka przy skazaniu

Zgodnie z nowym aktem prawnym każde z wyżej określonych przestępstw kwalifikuje sprawcę do zapłacenia nawiązki. W poprzedniej wersji aktu prawnego było to nie obowiązkowe i zależało od decyzji sądu. Kwota wpłacona przez "winnego" ma zostać przekazana na cel związany z ochroną zwierząt. Po zmianie zwiększyła się dolna granica ww. opłaty i wynosi 1000 zł (dawniej 500 zł) i może zostać określona maksymalnie w granicach 100 000 zł. Dodany został również przepis określający, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sąd może orzec zakaz posiadania wszystkich lub konkretnie wskazanych zwierząt do 2 lat.

Postanowienie o czasowym odebraniu zwierzęcia

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza także instytucję czasowego odebrania zwierzęcia jego posiadaczowi. Dzieje się tak w przypadku, kiedy po wydaniu przez sąd zakazu posiadania wszelkich zwierząt (lub pewnej ich kategorii). Wtedy to zobowiązany ma przydzielony odpowiedni termin na ich przekazanie innej osobie lub instytucji. Po wykonaniu zadania posiadacz powinien należycie poinformować sąd o swoim działaniu.

Postanowienie o czasowym odebraniu zwierzęcia ma zastosowanie wówczas, kiedy wyznaczony termin upłynie, a osoba względem której został on wyznaczony nie dostosowuje się do polecenia. W takim przypadku może dojść do skazania za przestępstwo i wiąże się to z przepadkiem zwierzęcia.

Zmiana w KK

Zmiana została dokonana także w art. 244 Kodeksu Karnego. Dopisany został kolejny środek karny i zgodnie z treścią przepisu karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega również osoba, która wbrew decyzji sądu łamie zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej ich kategorii.

chevron-down
Copy link