Budowa wiatraków znowu ma być łatwiejsza

10 lipca 2018
hello world!

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Akt prawny został już również podpisany przez prezydenta. Zgodnie z nowymi zapisami między innymi zmieniono definicję budowli w prawie budowlanym. Ponadto określono, że w przypadku wiatraków podatek od nieruchomości pobierany będzie tylko od części budowlanych.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) ma umożliwić wypełnienie krajowego celu odnawialnych źródeł energii na rok 2020. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra energii Krzysztofa Tobiszowskiego po uchwaleniu tej ustawy ministerstwo ma niezwłocznie przystąpić do uchwalania kolejnych zmian. Ten szereg nowelizacji ma przyspieszyć rozwój polskich odnawialnych źródeł energii.

Nowa definicja budowli w prawie budowlanym

Zgodnie z podpisaną przez Sejm nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzona została nowa definicja budowli w prawie budowlanym. Zgodnie z nową definicją budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:

 • obiekty liniowe,
 • lotniska,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • estakady,
 • tunele,
 • przepusty,
 • sieci techniczne,
 • wolno stojące maszty antenowe,
 • wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
 • konstrukcje oporowe,
 • nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki,
 • części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń),
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Podatki od wiatraków

Nowelizacja reguluje ponadto kwestię podatków od wiatraków. Likwiduje też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. W obecnym brzmieniu ustawy podatkiem od nieruchomości obciążone mogą być zarówno części budowlane, jak i techniczne wiatraków. Przy tym różne gminy różnie interpretują ten przepis.

Definicja drewna energetycznego

Kolejną zmianą zawartą w ustawie jest zdefiniowanie drewna energetycznego. Jest to więc surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Szczegółowe cechy drewna energetycznego ma określić w rozporządzeniu minister środowiska.

chevron-down
Copy link