O stypendium rektorskim

2 listopada 2017
hello world!

Pisaliśmy już o stypendiach socjalnych.  Tym razem więcej o stypendium rektorskim, które student lub doktorant może uzyskać za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia. Należy pamiętać że ustawodawca dał możliwość poszczególnym szkołom wyższym na elastyczne podejście do wypłaty tego rodzaju stypendiów. Poniżej podajemy podstawowe zasady. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. Nagrodzony może być również student, który posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (art. 181 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Szczegółowe zasady, kryteria i sposób postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej ustalane są przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów ( art. 186 ust. 1 Ustawy). 

Stypendium rektora - na jakich zasadach?

Student może ubiegać się o stypendium rektora najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz od I roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Obowiązujące prawo daje możliwość uzyskania takiego stypendium już na pierwszym roku. Odnosi się to również do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Warunkiem uzyskania tego prawa jest posiadanie statusu laureata olimpiady międzynarodowej. Takie prawo otzrymuje się również w przypadku bycia laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Stypendium można  otrzymać tylko na jednym kierunku. Nie przysługuje ono również po ukończeniu innego kierunku. Wyjątkiem jest kontynuacja studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, nie dłużej niż 3 lata. Bardzo istotnym jest, że kwoty uzyskane z tytułu tego stypendium nie są traktowane jako dochód brany pod uwagę przy uzyskiwaniu stypendiów socjalnych .

Stypendium rektora dla najlepszych studentów opłacone z dotacji budżetowej może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Warto wiedzieć, że uczelnie mogą zmniejszyć wspomniany procent, np. w celu podniesienia wysokość stypendium. Zgodnie z art 181  Ustawy można otrzymywać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do prawa do otrzymywania stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców. Odnosi się to także do styoendiów pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dalsze artykuły ustawy przedstawiają zasady udzielania stypendiów dla doktorantów ,które są zbliżone do zasad opisanych powyżej .

chevron-down
Copy link