Od lipca wnioski do rejestru przedsiębiorców składane elektronicznie

15 kwietnia 2021
hello world!

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS będą składane elektronicznie za pomocą specjalnych interaktywnych formularzy przez Portal Rejestrów Sądowych. Digitalizacja rejestrów ma służyć usprawnieniu pracy sądów.

Elektroniczne wnioski do KRS – digitalizacja rejestru

Ostatni rok znacznie przyspieszył procesy wprowadzające obsługę internetową. Obecnie większość urzędów obsługuje petentów zdalnie. Kwestie formalne załatwiamy przez internet, a liczba osób korzystających z Profili Zaufanych rośnie każdego dnia. W takiej właśnie formie ma działać również KRS i sądy rejestrowe. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości, w ten sposób o rejestrację będą mogły się ubiegać stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje. Dotyczy to także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego ma znacznie przyspieszyć postępowanie rejestrowe. W sprawach dotyczących rejestru przedsiębiorców przede wszystkim zwolni to sąd z konieczności ręcznego przepisywania danych. Rozwiąże to również problem drukowania orzeczeń sądu oraz tradycyjnego doręczania pism sądowych. Sprawy dotyczące rejestru przedsiębiorców mają być prowadzone wyłącznie elektronicznie. Oznacza to, że decyzje sądu będą powstawać jako dokumenty elektroniczne z podpisem kwalifikowanym. Dla użytkowników będą one widoczne na Portalu Rejestrów Sądowych. 

Przeczytaj również: Wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do CEIDG, wpis do KRS

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Kolejnym z planowanych usprawnień ma być system Krajowego Rejestru Zadłużonych, który pierwotnie miał zacząć funkcjonować od 1 grudnia 2020 r. Jednak na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 odroczono termin wejścia w życie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie funkcjonowania tego rejestru. Ustawą zmieniono datę wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużonych, mający być platformą dla uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zastąpi Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji. Rejestr ten ma również zawierać dane zamieszczone dotychczas w rejestrze dłużników niewypłacalnych. System ten ma prowadzić do zwiększenia efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Stanowi to odpowiedź na istotne problemy tych sądów związane ze znacznym zwiększeniem liczby spraw, zwłaszcza w zakresie upadłości konsumenckiej.

Elektroniczne wnioski, wydawanie dokumentów, odpisów i kopii

Zmienić ma się także kwestia wydawania dokumentów, ich odpisów lub kopii. Mają one być bowiem wydawane zarówno w postaci elektronicznej, jak i w papierowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. Podobnie składanie wniosków o te dokumenty ma odbywać się drogą elektroniczną. W siedzibie sądu możliwe będzie jedynie uzyskanie odpisów i kopii dokumentów w postaci papierowej. Nie przewiduje się tym samym możliwości wydawania dokumentów oraz ich odpisów lub kopii w postaci elektronicznej na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych. Do takich nośników należą np. płyta CD czy pendrive.

Inne zmiany

Poza wprowadzeniem elektronicznego rejestru przedsiębiorców i Krajowego Rejestru Zadłużonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się także projekt nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Zgodnie z planowanymi zmianami w aktach sprawy prowadzonej w systemie teleinformatycznym nie będzie możliwości zamieszczenia wydruku raportu z losowania z Systemu Losowego Przydziału Spraw. Zamiast wydruku raportu w postaci papierowej w aktach takiej sprawy pojawiać się będzie postać elektroniczna raportu. Zmiany mają objąć także formy wzmianki o sprostowaniu orzeczenia wytworzonego w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Ma ona przyjąć postać odrębnego dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

To nie koniec zmian. Nie będzie już konieczne umieszczanie wzmianki o sprostowaniu na tekście orzeczenia zamieszczonym w sądowym systemie teleinformatycznym. Ma to odciążyć pracowników sekretariatów sądowych, a także ograniczyć ryzyko w przypadku błędnego zredagowania tekstu uwzględniającego sprostowanie przez pracownika sekretariatu. Kolejna zmiana zakłada, że w postępowaniu rejestrowym odbywającym się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego czynności sądu, referendarza sądowego i przewodniczącego będą utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane będą natomiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dotyczy to także utrwalania i podpisywania protokołów. 

chevron-down
Copy link