Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka, które korzysta z pieluch?

31 marca 2021
hello world!

W dużej grupie dzieci opiekunki w przedszkolu mają ograniczone możliwości zajmowania się dziećmi indywidualnie. Dotyczy to wielu podstawowych kwestii, w tym także korzystania z toalety. Dlatego też wielokrotnie przedszkola apelują o zgłaszanie do placówek dzieci, które posiadają umiejętność samodzielnego korzystania z toalety. Czy jednak kwestia ta może warunkować przyjęcie dziecka do przedszkola? Czy odmowa przyjęcia niesamodzielnego dziecka do przedszkola ma podstawę prawną?

Wymogi ze strony przedszkola

Często zdarza się, że placówki stawiają warunek, aby dzieci przyjmowane do przedszkola posiadały już pewien stopień samodzielności, w tym umiejętność samodzielnego korzystania z toalety. Na ogół jest to spowodowane trudnościami, z jakimi borykają się opiekunki przy licznych grupach dzieci, w których wiele z tych dzieci nie jest jeszcze samodzielna. Jednak czy postulat taki może stanowić wymóg, od którego będzie zależało przyjęcie dziecka do placówki? Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są przekazać uznane przez nich za istotne dane o stanie zdrowia. Mowa m.in. o poinformowaniu o stosowanej diecie, a także o rozwoju psychofizycznym dziecka. Istotna jest również informacja o samodzielności higienicznej dziecka. Jeżeli dziecko wciąż korzysta z pieluch – należy poinformować o przyczynach tego stanu rzeczy. Z całą pewnością jednak informacja ta nie może mieć wpływu na przyjęcie bądź odmowę przyjęcia dziecka do przedszkola. 

Prawo do przedszkola

Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Polska ustawa nadal nie zawiera powszechnego obowiązku przedszkolnego, z wyjątkiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich (tzw. zerówki). Jednak korzystanie z przedszkola jest prawem, z którego skorzystać może każdy rodzic małego dziecka.

Realizacja prawa do objęcia wychowaniem przedszkolnym będzie polegać na możliwości żądania umożliwienia dziecku realizacji wychowania przedszkolnego w gminie, w której ma ono miejsce zamieszkania. W celu zarówno realizacji prawa, o jakim mowa w art. 31 ust. 6 prawa oświatowego, jak i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (o którym mowa w art. 31 ust. 4 prawa oświatowego) gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom dostęp do wychowania przedszkolnego w jednej z form wyszczególnionych w art. 31 ust. 9 ustawy, tj. w:

  • publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub
  • publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub
  • niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, położonych na obszarze gminy.

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych jest bowiem obowiązkowym zadaniem własnym gmin. W konsekwencji na tych ostatnich spoczywa obowiązek dążenia do zapewnienia rodzicom możliwości korzystania z tego rodzaju usług edukacyjnych.

Brak podstawy prawnej odmowy przyjęcia niesamodzielnego dziecka do przedszkola

Wymóg „odpieluchowania” jako warunek przyjęcia dziecka do przedszkola nie ma zatem podstawy prawnej. Brak jest bowiem przepisów uprawniających do odmowy przyjęcia do przedszkola dziecka z powodu korzystania przez nie z pieluch. Co więcej, pomoc dziecku m.in. w  zakresie pokonywania trudności rozwojowych, uspołeczniania czy nabywania właściwych nawyków jest jednym z najważniejszych zadań przedszkola. Rolą takich placówek jest zatem również wspieranie dziecka i jego rodziców w osiąganiu samodzielności w zakresie korzystania z toalety oraz czynności higienicznych.

Przeczytaj również: Opieka nad dzieckiem. Kiedy można otrzymać dni wolne na opiekę?

chevron-down
Copy link