SN zajmie się odsetkami i karą umowną

23 sierpnia 2018
hello world!

Siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zajmie się bardzo istotną kwestią z punktu widzenia praktyki kontraktowej, a mianowicie możliwością stosowania kary umownej obok odsetek.

Sąd Apelacyjny: pytanie do SN

Zagadnienie prawne, przed którego rozwiązaniem stanie Sąd Najwyższy, jest następstwem pytania prawnego, z jakim zgłosił się Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Rozpatrywał on apelację spółki budowlanej. Spółka domagała się zapłacenia kary umownej przewidzianej w umowie na wypadek opóźnienia w zapłacie. Sąd Okręgowy jednak odmówił zasądzenia na rzecz spółki żądanej kwoty, stwierdzając, że postanowienie umowne zastrzegające karę umowną za opóźnienie w zapłacie było sprzeczne z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego, który przewiduje, że karę umowną można zastrzec w przypadku zobowiązania niepieniężnego. I tak w najbliższym czasie, siedmioosobowy skład orzekający zmierzy się z problemem: czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Co na to judykatura?

Pomimo tego, że przepis przewiduje możliwość zastosowania kary umownej wyłącznie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym, odmienny pogląd w tej materii wyraził Sąd Najwyższy.

W wyroku z dnia 28 stycznia 1994 (I CO 39/93) SN stwierdził, że mając na względzie treść art. 353(1), nie można odrzucić poglądu, że stronom zobowiązania przysługuje możliwość zastrzeżenia zapłaty określonej kwoty w wypadku nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Powyższa kwota miałaby więc podobne (jeśli nie takie same) znaczenie jak kara umowna przewidziana w art. 483 § 1 KC.  Jednak powyższy pogląd budzi wciąż kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i samej judykaturze.

Rozwiązanie powyższej kwestii może zyskać przymiot zasady prawnej. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że sprawą zajmie się skład siedmioosobowy. Termin rozprawy nie został jeszcze ustalony. Sprawa będzie rozpatrywana pod sygn. III CZP 17/18.

chevron-down
Copy link