Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu ich zawarcia tj. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 r. oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07.2002 r.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Formułując oświadczenie należy dokładnie wskazać nadawcę pisma oraz adresata. Dla celów dowodowych listy należy nadawać tzw. listem poleconym, czyli wraz z dowodem nadania. Aby mieć pewność, że adresat odebrał korespondencję w określonym terminie, warto nadać przesyłkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Należy wskazać, czego dotyczyła umowa

Jak sama nazwa mówi oświadczenie o odstąpieniu powinno jednoznacznie wskazywać od jakiej umowy odstępujemy. Warto wskazać czego umowa dotyczyła (przedmiot umowy), numer umowy, datę zawarcia, miejsce zawarcia umowy aby nie było wątpliwości, od której umowy odstępujemy.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni- art. 28 ustawy o prawach konsumenta (dalej upk) i nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia od umowy.

Ustawa dotyczy praw konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową- art. 22 ¹ KC.

Aby nie było żadnych wątpliwości, kto złożył podpis pod oświadczeniem, dokument należy podpisać „ręcznie” imieniem i nazwiskiem. Wydrukowane imię i nazwisko nie stanowi podpisu.

 

Potrzebujesz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć go w naszym Generatorze Umów.