Dofinansowanie do okularów dla pracownika

9 marca 2018
hello world!

Do obowiązków pracodawcy należy dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Mają one na celu zabezpieczenie go przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Taki środek ochrony indywidualnej stanowią m.in. okulary dla pracownika.

Przychód pracownika

Artykuł 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wskazuje, że świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o BHP,zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Do obowiązków pracodawcy należy więc dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Stanowi o tym art. 2376 § 1 i 3 Kodeksu pracy.

Obowiązek zapewnienia pracownikom pracującym przy komputerze okularów korygujących wzrok wynika z przepisów prawa. Konkretniej, mowa o rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przepisy tego rozporządzenia dotyczą:

  • pracowników,
  • praktykantów,
  • stażystów,

użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z § 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Będzie tak, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Kwota zwrotu pracownikowi wydatków na zakup okularów może być zatem zwolniona z opodatkowania. Należy jednak spełnić pewne warunki.

  1. Pracownik użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
  2. Badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazują potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym; potwierdzać to musi zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Zakup jest udokumentowany fakturą, przy czym bez znaczenia jest, czy fakturę wystawiono na pracownika czy na pracodawcę.

Koszty pracodawcy

W zakresie kosztów uzyskania przychodu pracodawcy odwołać się należy do zasady ogólnej. Wynika ona z art. 22 ustawy o PIT. Stwierdzić tutaj należy, że pracodawca ma prawo do wpisania wydatku na okulary dla pracownika do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązek zapewnienia takich okularów musi jednak wynikać z ww. przepisów.

Składki ZUS

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Podstawy wymiaru składek nie stanowi jednak wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z odrębnymi przepisami. Mówi o tym § 2 pkt 6) wyżej wspomnianego rozporządzenia.

chevron-down
Copy link