Dofinansowanie do okularów dla pracownika

9 marca 2018
hello world!

Pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Mają one na celu zabezpieczenie go przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Do takich środków ochrony indywidualnej należą m.in. okulary dla pracownika.

Przychód pracownika

Artykuł 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wskazuje, że świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o BHPzwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Stosownie do art. 2376 § 1 i 3 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Obowiązek zapewnienia pracownikom pracującym przy komputerze okularów korygujących wzrok wynika z przepisów rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przepisy tego rozporządzenia dotyczą:

  • pracowników,
  • praktykantów,
  • stażystów,

użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z § 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W związku z powyższym, aby kwota zwrotu pracownikowi wydatków na zakup okularów była zwolniona z opodatkowania, spełnione muszą zostać następujące warunki (interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 16 marca 2011 r.; DD3/033/30/CRS/11/95):

  • pracownik użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
  • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazują potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym. Potwierdzać to musi zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  • zakup jest udokumentowany fakturą, przy czym bez znaczenia jest, czy fakturę wystawiono na pracownika czy na pracodawcę.

Koszty pracodawcy

W zakresie kosztów uzyskania przychodu pracodawcy odwołać się należy do zasady ogólnej wynikającej z art. 22 ustawy o PIT. Stwierdzić tutaj należy, że pracodawca ma prawo do wpisania wydatku na okulary dla pracownika do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem jest, żeby obowiązek zapewnienia takich okularów wynikał z ww. przepisów.

Składki ZUS

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Zgodnie jednak z § 2 pkt 6) tego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z odrębnymi przepisami.

chevron-down
Copy link