Opodatkowanie lombardu

11 września 2020
hello world!

Działalność lombardowa polega na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym pod zastaw wartościowych przedmiotów. W przypadku braku spłaty pożyczki zastawione przedmioty przechodzą na własność lombardu, który dokonuje sprzedaży tych przedmiotów. Na płaszczyźnie podatkowej rozróżnić zatem trzeba dwa rodzaje czynności wykonywanych przez lombardy, tj. udzielanie pożyczek oraz sprzedaż zastawionych rzeczy. Jak wygląda opodatkowanie lombardu?

Działalność lombardowa tylko w formie spółki kapitałowej

Od 2015 r. działalność lombardowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub spółka akcyjna).

Działalność lombardowa nie może być opodatkowana zarówno ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i kartą podatkową. Z oczywistych względów działalność lombardowa nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że działalność ta nie może być ewidencjonowana za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podmioty prowadzące lombardy opodatkowane są zatem podatkiem dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Opodatkowanie lombardu - ustalenie przychodu

Przychód lombardu należy ustalić na podstawie osiąganej prowizji. Czym jest prowizja w działalności lombardowej? Pojęcie to wyjaśniono w nieobowiązującym już rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. I tak, kwotę prowizji, zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, stanowiła wartość spłaconych odsetek (jeżeli klient spłacił pożyczkę) lub różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki (jeżeli klient nie spłacił pożyczki, a lombard sprzedał zastawioną rzecz). Tak ustalona prowizja (czy to z tytułu udzielonej pożyczki, czy też sprzedaży rzeczy) stanowiła przychód lombardu.

W stosunku do działalności lombardowej nie mają już zastosowania przepisy ww. rozporządzenia. Wydaje się jednak, że taki sposób ustalania przychodu powinien być również właściwy, jeżeli lombard opodatkowany jest podatkiem CIT.

Przychód powinien zatem stanowić różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki. Jak będzie natomiast w przypadku sprzedaży rzeczy, które przeszły na własność prowadzącego lombard? Przychodem jest różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Opodatkowanie lombardu - VAT

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi lombard, jest ewidencjonowanie podatku VAT na zasadach ogólnych.

Jeżeli chodzi o pożyczki, to zwrócić należy uwagę na art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z nim usługi udzielania pożyczek pieniężnych świadczone przez lombardy są zwolnione z tego podatku.

Natomiast sprzedaż zastawionych oraz nieodebranych rzeczy należy traktować jako niezależną od usługi udzielania pożyczek czynność dostawy towarów opodatkowaną na zasadach ogólnych (szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych – VAT marża).

Ponadto, zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję. Musi ona natomiast zawierać: dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT.

O czym należy jednak pamiętać? Usługi finansowe korzystają do końca 2021 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych.

chevron-down
Copy link