Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Oświadczenie o obniżeniu ceny towaru z uwagi na wady fizyczne

Spis treści
rozwiń spis treści

Zgodnie z art. 556 KC, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Artykuł 556¹ KC stanowi, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Uprawnienia kupującego

Uprawnienia kupującego w razie wystąpienia wady fizycznej rzeczy określono w art. 560 § 1 KC. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Występuje jednak pewien wyjątek. Będzie to sytuacja, gdy sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli kupujący wymienił już rzecz lub sprzedawca ją wcześniej naprawiał. Nie stosujemy go też, gdy sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady (560 § 3 KC).

Terminy na wykorzystanie rękojmi wskazano w art. 568 KC. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wadę fizyczną stwierdzi się przed upływem dwóch lat.  Inaczej będzie w przypadku wad dotyczących nieruchomości. Tutaj sprzedawca odpowiada przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Jeżeli kupujący to konsument, a przedmiot sprzedaży to używana rzecz ruchoma, sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność. Nie może być ona mniejsza niż rok od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku. Termin ten liczymy od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

Oświadczenie o obniżeniu ceny towaru z uwagi na wady fizyczne wygenerujesz w naszym Generatorze Umów. 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career